5 Cách tính tổng nhanh chóng trong Excel

Để tính tổng trong Excel, bạn có thể sử dụng nhiều cách khác nhau. Dưới đây là 5 cách tính tổng nhanh chóng trong Excel:

1. Sử dụng hàm SUM: Hàm SUM là một trong những hàm tính toán cơ bản nhất trong Excel. Bạn có thể tính tổng của một dãy số bằng cách sử dụng hàm SUM. Ví dụ: =SUM(A1:A10) sẽ tính tổng của các giá trị trong dãy từ ô A1 đến A10.

2. Sử dụng tổ hợp phím tắt ALT + =: Bạn có thể sử dụng tổ hợp phím tắt ALT + = để tính tổng các ô trong hàng hoặc cột đang được chọn. Nếu bạn muốn tính tổng tất cả các ô trong bảng tính, hãy bấm tổ hợp phím tắt này sau khi chọn ô cuối cùng trong bảng tính.

3. Sử dụng chức năng AutoSum: Chức năng AutoSum của Excel cho phép bạn tự động tính tổng các giá trị trong hàng hoặc cột. Để sử dụng chức năng này, hãy chọn ô bên dưới hoặc bên phải của dãy cần tính tổng, sau đó nhấn nút AutoSum trên thanh công cụ.

4. Sử dụng chức năng Quick Analysis: Chức năng Quick Analysis của Excel cho phép bạn tự động tính tổng các giá trị được chọn. Để sử dụng chức năng này, hãy chọn các ô cần tính tổng, sau đó nhấn nút Quick Analysis ở góc dưới bên phải của vùng được chọn và chọn mục Sum.

5. Sử dụng tính năng Flash Fill: Tính năng Flash Fill của Excel cho phép bạn tự động điền các giá trị trong cột dựa trên các giá trị đã có. Bạn có thể sử dụng tính năng này để tính tổng các giá trị trong cột. Hãy nhập công thức “=SUM(” vào ô đầu tiên của cột, sau đó kích hoạt tính năng Flash Fill bằng cách nhấn tổ hợp phím tắt Ctrl + E. Excel sẽ tự động điền các giá trị tính tổng vào các ô còn lại trong cột.

READ  What-if Analysis (Phân tích Nếu-thì) trong exel 2019
  • Add Your Comment