Bảng trong exel 2019

Trong Excel 2019, bạn có thể tạo và quản lý các bảng tính. Một bảng tính là một tập hợp các ô được tổ chức thành các hàng và cột, cho phép bạn nhập, xử lý và hiển thị dữ liệu. Dưới đây là một số cách tạo và làm việc với bảng tính trong Excel 2019:

1. Tạo bảng tính mới: Để tạo một bảng tính mới, bạn có thể nhấp vào nút “New Workbook” (Bảng tính mới) trên thanh công cụ hoặc sử dụng phím tắt Ctrl + N. Một bảng tính mới sẽ được tạo ra và hiển thị trên màn hình.

2. Đặt tên cho bảng tính: Mặc định, các bảng tính trong Excel 2019 được đặt tên là “Sheet1”, “Sheet2”, v.v. Để đổi tên bảng tính, bạn có thể nhấp đúp vào tên bảng tính ở phía dưới của cửa sổ Excel hoặc chuột phải vào tên bảng tính và chọn “Rename” (Đổi tên). Sau đó, bạn có thể nhập tên mới cho bảng tính.

3. Thêm và xóa hàng và cột: Bạn có thể thêm hàng và cột vào bảng tính bằng cách nhấp chuột phải vào số hàng hoặc chữ cái cột và chọn các tùy chọn “Insert” (Chèn) hoặc “Delete” (Xóa). Bạn cũng có thể sử dụng các phím tắt như Ctrl + Shift + “+” để chèn hàng và Ctrl + “-” để xóa hàng hoặc cột.

4. Định dạng bảng tính: Excel cung cấp nhiều tùy chọn để định dạng bảng tính. Bạn có thể thay đổi kích thước hàng và cột, đặt kiểu chữ, căn chỉnh dữ liệu, thay đổi màu sắc và nền, v.v. Để định dạng bảng tính, bạn có thể sử dụng các tùy chọn trong tab “Home” (Trang chủ) trên thanh menu Excel.

5. Nhập dữ liệu: Để nhập dữ liệu vào bảng tính, bạn chỉ cần nhấp vào ô cần nhập và bắt đầu gõ. Bạn cũng có thể sao chép và dán dữ liệu từ các nguồn khác vào bảng tính.

6. Tính toán và công thức: Excel cho phép bạn thực hiện các phép tính và tính toán bằng cách sử dụng công thức. Bạn có thể nhập các công thức vào ô bằng cách bắt đầu với dấu “=”, sau đó nhập các toán tử và tham chiếu ô cần tính toán. Excel sẽ tự động tính toán kết quả dựa trên các công thức bạn nhập.

7. Sắp xếp và lọc dữ liệu: Trên tab “Data” (Dữ liệu), bạn có thể sắp xếp và lọc dữ liệu trong bảng tính. Bằng cách chọn phạm vi dữ liệu và sử dụng các tùy chọn trong nhóm “Sort & Filter” (Sắp xếp và bộ lọc), bạn có thể sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần, cũng như lọc dữ liệu dựa trên các điều kiện cụ thể.

8. Tính toán tổng phụ và thống kê: Excel cung cấp các công cụ để tính toán tổng phụ và thống kê dữ liệu. Bạn có thể sử dụng các công thức như SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN, v.v., để tính toán các giá trị tổng hợp cho dữ liệu trong bảng tính.

9. Sử dụng các chức năng và công cụ khác: Excel 2019 cung cấp nhiều chức năng và công cụ khác để làm việc với bảng tính, bao gồm vẽ biểu đồ, tạo báo cáo, sử dụng bảng điều khiển và macro để tự động hóa công việc, v.v. Bạn có thể khám phá các tính năng này trong các tab và menu khác nhau trên thanh công cụ.

10. Lưu và in bảng tính: Cuối cùng, khi bạn hoàn thành công việc trên bảng tính, bạn có thể lưu nó bằng cách nhấp vào nút “Save” (Lưu) trên thanh công cụ hoặc sử dụng phím tắt Ctrl + S. Bạn cũng có thể in bảng tính bằng cách nhấp vào nút “Print” (In) và tùy chỉnh các thiết lập in trên trình đơn.

  • Add Your Comment