Các hàm số lượng giác trong Excel

Excel hỗ trợ một số hàm số lượng giác để tính toán các giá trị trigonometric trong đơn vị radian. Dưới đây là các hàm số lượng giác phổ biến trong Excel:

1. SIN: Tính sin của một góc.
Cú pháp: SIN(number)
Ví dụ: =SIN(A1)

2. COS: Tính cos của một góc.
Cú pháp: COS(number)
Ví dụ: =COS(A1)

3. TAN: Tính tan của một góc.
Cú pháp: TAN(number)
Ví dụ: =TAN(A1)

4. ASIN: Tính arcsin của một giá trị.
Cú pháp: ASIN(number)
Ví dụ: =ASIN(A1)

5. ACOS: Tính arccos của một giá trị.
Cú pháp: ACOS(number)
Ví dụ: =ACOS(A1)

6. ATAN: Tính arctan của một giá trị.
Cú pháp: ATAN(number)
Ví dụ: =ATAN(A1)

7. ATAN2: Tính arctan của hai giá trị x và y.
Cú pháp: ATAN2(x, y)
Ví dụ: =ATAN2(A1, B1)

Lưu ý rằng các hàm số lượng giác trong Excel đều yêu cầu đầu vào là giá trị số. Bạn có thể sử dụng các ô tham chiếu chứa các giá trị góc hoặc giá trị số khác trong công thức.

Ngoài ra, Excel cũng hỗ trợ các hàm phụ trợ khác như SINH, COSH, TANH, ASINH, ACOSH và ATANH để tính toán các giá trị số học siêu phức tạp hơn.

  • Add Your Comment