Cách dùng hàm DCOUNT trên Excel

Hàm DCOUNT trong Excel được sử dụng để đếm số lượng các bản ghi trong một phạm vi dữ liệu thỏa mãn các điều kiện được chỉ định. Đây là cách sử dụng hàm DCOUNT trong Excel:

=DCOUNT(database, field, criteria_range)

Trong đó:
– database: Phạm vi bao gồm dữ liệu của bạn, bao gồm các tiêu đề cột.
– field: Vị trí của cột mà bạn muốn đếm số lượng bản ghi. Vị trí này được tính từ cột đầu tiên trong phạm vi database. Ví dụ, nếu cột bạn muốn đếm số lượng bản ghi là cột thứ 3, field sẽ là 3.
– criteria_range: Phạm vi chứa các điều kiện của bạn. Phạm vi này bao gồm các tiêu đề cột và phải chứa các điều kiện cụ thể.

Ví dụ, giả sử bạn có một bảng dữ liệu chứa thông tin về tên hàng hóa, loại hàng và số lượng. Bạn muốn đếm số lượng mặt hàng thuộc loại “Điện thoại” có số lượng lớn hơn 10. Bạn có thể sử dụng hàm DCOUNT như sau:

=DCOUNT(A1:C10, 3, A1:C2)

Trong ví dụ này:
– A1:C10 là phạm vi bảng dữ liệu của bạn, bao gồm các tiêu đề cột.
– 3 là vị trí cột “Số lượng” trong phạm vi database. Trong ví dụ này, “Số lượng” là cột thứ 3.
– A1:C2 là phạm vi chứa các điều kiện của bạn. Trong phạm vi này, bạn có thể đặt các tiêu đề cột và các giá trị điều kiện cụ thể.

Hàm DCOUNT sẽ đếm số lượng mặt hàng thuộc loại “Điện thoại” có số lượng lớn hơn 10 trong bảng dữ liệu của bạn.

  • Add Your Comment