Cách dùng Hàm DCOUNTA, hàm đếm ô không trống trong Excel

Trong Excel, hàm DCOUNTA được sử dụng để đếm số lượng ô không trống trong một phạm vi dữ liệu được chỉ định trong một bảng tính. Đây là một hàm hữu ích để đếm các giá trị không rỗng trong một cột hoặc phạm vi dữ liệu.

Cú pháp của hàm DCOUNTA như sau:

DCOUNTA(database, field, criteria_range)

Trong đó:
– `database`: Đây là phạm vi dữ liệu mà bạn muốn đếm số lượng ô không trống. Nó bao gồm tiêu đề cột của dữ liệu.
– `field`: Đây là số chỉ mục của cột trong phạm vi dữ liệu mà bạn muốn đếm. Đối với phạm vi dữ liệu có một cột, chỉ mục sẽ là 1.
– `criteria_range`: Đây là phạm vi dữ liệu hoặc ô đưa ra tiêu chí để lọc dữ liệu. Nếu không muốn áp dụng bất kỳ tiêu chí lọc nào, bạn có thể để trống đối số này.

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng hàm DCOUNTA trong Excel:

Giả sử bạn có một bảng tính với dữ liệu trong cột A từ hàng 1 đến 10 và bạn muốn đếm số lượng ô không trống trong cột A. Bạn có thể sử dụng công thức sau:

=DCOUNTA(A1:A10, 1)

Kết quả sẽ là số lượng ô không trống trong cột A từ hàng 1 đến 10.

Hàm DCOUNTA cũng có thể kết hợp với các tiêu chí lọc để đếm số lượng ô không trống thỏa mãn một số điều kiện cụ thể. Trong trường hợp này, bạn cần chỉ định phạm vi dữ liệu hoặc ô cho đối số `criteria_range` và sử dụng các tiêu chí lọc phù hợp.

Đó là cách sử dụng hàm DCOUNTA để đếm số lượng ô không trống trong Excel.

  • Add Your Comment