Cách dùng hàm Dmax trong Excel

Hàm DMAX trong Excel được sử dụng để tìm giá trị lớn nhất trong một tập dữ liệu, dựa trên các điều kiện xác định. Dưới đây là cách sử dụng hàm DMAX trong Excel:

1. Xác định vùng dữ liệu: Đầu tiên, xác định vùng dữ liệu mà bạn muốn tìm giá trị lớn nhất. Đảm bảo rằng vùng này bao gồm tiêu đề cột và các dòng dữ liệu.

2. Xác định tiêu chí: Xác định tiêu chí để lọc dữ liệu trong vùng. Bạn cần có một dòng tiêu đề trong vùng dữ liệu, trong đó các cột đại diện cho các tiêu đề và điều kiện khác nhau. Hãy đảm bảo rằng các tiêu đề cột tương ứng với tiêu đề và điều kiện được xác định chính xác.

3. Sử dụng hàm DMAX: Để sử dụng hàm DMAX, sử dụng cú pháp sau:

=DMAX(database, field, criteria)

Trong đó:
– `database` là vùng dữ liệu mà bạn muốn tìm giá trị lớn nhất.
– `field` là cột trong vùng dữ liệu mà bạn muốn tìm giá trị lớn nhất.
– `criteria` là phạm vi tiêu đề cột và các điều kiện để lọc dữ liệu.

Ví dụ: Nếu bạn có một bảng dữ liệu với tiêu đề cột “Họ và tên”, “Tuổi”, và “Điểm số”, và bạn muốn tìm giá trị lớn nhất của cột “Điểm số” cho những người có tuổi từ 20 đến 30, bạn có thể sử dụng công thức sau:

=DMAX(A1:C10, “Điểm số”, A1:C10)

Trong đó, `A1:C10` là vùng dữ liệu, `”Điểm số”` là cột bạn muốn tìm giá trị lớn nhất, và `A1:C10` là phạm vi tiêu đề cột và điều kiện.

4. Nhấn Enter để hoàn thành công thức. Kết quả sẽ hiển thị giá trị lớn nhất thỏa mãn điều kiện xác định.

Lưu ý rằng để sử dụng chính xác hàm DMAX, bạn cần đảm bảo rằng các tiêu đề cột và điều kiện trong vùng dữ liệu được xác định chính xác và phù hợp

Các bước tiếp theo để sử dụng hàm DMAX trong Excel như sau:

5. Nhấn Enter để hoàn thành công thức. Kết quả sẽ hiển thị giá trị lớn nhất thỏa mãn điều kiện xác định.

Lưu ý rằng để sử dụng chính xác hàm DMAX, bạn cần đảm bảo rằng các tiêu đề cột và điều kiện trong vùng dữ liệu được xác định chính xác và phù hợp với yêu cầu của bạn.

Ví dụ: Giả sử bạn có một bảng dữ liệu với tiêu đề cột “Họ và tên”, “Tuổi”, và “Điểm số”, và bạn muốn tìm giá trị lớn nhất của cột “Điểm số” cho những người có tuổi từ 20 đến 30. Bạn có thể thực hiện các bước sau:

1. Xác định vùng dữ liệu: Ví dụ, vùng dữ liệu của bạn là từ A1 đến C10.

2. Xác định tiêu chí: Ví dụ, dòng tiêu đề của bạn là hàng 1 và cột “Tuổi” có tiêu đề “Tuổi”.

3. Sử dụng hàm DMAX: Sử dụng công thức sau:

“`
=DMAX(A1:C10, “Điểm số”, A1:B2)
“`

Trong đó, `A1:C10` là vùng dữ liệu, `”Điểm số”` là cột bạn muốn tìm giá trị lớn nhất, và `A1:B2` là phạm vi tiêu đề cột và điều kiện (cột “Tuổi” có tiêu đề “Tuổi” và giới hạn từ 20 đến 30).

4. Nhấn Enter để hoàn thành công thức. Kết quả sẽ hiển thị giá trị lớn nhất của cột “Điểm số” cho những người có tuổi từ 20 đến 30.

Lưu ý rằng công thức trên chỉ là một ví dụ và bạn cần điều chỉnh phạm vi dữ liệu và tiêu đề cột theo thực tế của bạn để sử dụng hàm DMAX thành công.

  • Add Your Comment