Cách dùng hàm DSUM để tính tổng với điều kiện phức tạp trong Excel

Hàm DSUM trong Excel được sử dụng để tính tổng của các giá trị trong một phạm vi dựa trên các điều kiện phức tạp. Đây là cách bạn sử dụng hàm DSUM trong Excel:

=DSUM(database, field, criteria_range)

Trong đó:
– database: Phạm vi bao gồm dữ liệu của bạn, bao gồm các tiêu đề cột.
– field: Vị trí của cột mà bạn muốn tính tổng. Vị trí này được tính từ cột đầu tiên trong phạm vi database. Ví dụ, nếu cột bạn muốn tính tổng là cột thứ 3, field sẽ là 3.
– criteria_range: Phạm vi chứa các điều kiện của bạn. Phạm vi này bao gồm các tiêu đề cột và phải chứa các điều kiện cụ thể.

Ví dụ, giả sử bạn có một bảng dữ liệu chứa thông tin về tên hàng hóa, loại hàng, số lượng và giá tiền. Bạn muốn tính tổng giá trị của các mặt hàng thuộc loại “Điện thoại” có số lượng lớn hơn 10. Bạn có thể sử dụng hàm DSUM như sau:

=DSUM(A1:D10, 4, A1:D2)

Trong ví dụ này:
– A1:D10 là phạm vi bảng dữ liệu của bạn, bao gồm các tiêu đề cột.
– 4 là vị trí cột “Giá tiền” trong phạm vi database. Trong ví dụ này, “Giá tiền” là cột thứ 4.
– A1:D2 là phạm vi chứa các điều kiện của bạn. Trong phạm vi này, bạn có thể đặt các tiêu đề cột và các giá trị điều kiện cụ thể.

Hàm DSUM sẽ tính tổng giá trị của các mặt hàng thuộc loại “Điện thoại” có số lượng lớn hơn 10 trong bảng dữ liệu của bạn.

 

  • Add Your Comment