Cách dùng hàm Min, Max trong Excel

Trong Excel, hàm MIN và MAX được sử dụng để tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất trong một phạm vi dữ liệu, tương ứng. Dưới đây là cách sử dụng hai hàm này:

Hàm MIN:
=MIN(number1, [number2], …)

Hàm MIN nhận vào một hoặc nhiều tham số là các số hoặc các phạm vi chứa các số. Nó trả về giá trị nhỏ nhất trong các tham số được cung cấp.

Ví dụ:
=MIN(A1:A10)
Hàm trên sẽ tìm giá trị nhỏ nhất trong phạm vi A1 đến A10.

Hàm MAX:
=MAX(number1, [number2], …)

Hàm MAX tương tự như hàm MIN, nhưng nó trả về giá trị lớn nhất trong các tham số được cung cấp.

Ví dụ:
=MAX(A1:A10)
Hàm trên sẽ tìm giá trị lớn nhất trong phạm vi A1 đến A10.

Bên cạnh việc sử dụng các phạm vi dữ liệu, bạn cũng có thể truyền các giá trị số trực tiếp vào các hàm MIN và MAX. Ví dụ: =MIN(10, 20, 30) sẽ trả về giá trị nhỏ nhất là 10.

Lưu ý rằng các hàm MIN và MAX cũng có thể áp dụng cho các giá trị không phải là số, chẳng hạn như các giá trị văn bản, nhưng chúng sẽ so sánh các giá trị theo thứ tự từ điển (theo thứ tự chữ cái).

  • Add Your Comment