Cách Lọc dữ liệu trong exel 2019

Trong Excel 2019, bạn có thể lọc dữ liệu trong bảng tính để hiển thị chỉ các dòng dữ liệu thoả mãn các điều kiện cụ thể. Dưới đây là cách lọc dữ liệu trong Excel 2019:

1. Chọn dữ liệu cần lọc: Chọn phạm vi dữ liệu mà bạn muốn áp dụng bộ lọc. Đảm bảo rằng phạm vi dữ liệu bao gồm cả các cột tiêu đề (nếu có).

2. Truy cập vào tab “Data” (Dữ liệu): Trên thanh menu Excel, nhấp vào tab “Data” (Dữ liệu). Trong tab này, bạn sẽ tìm thấy các tùy chọn sắp xếp và bộ lọc dữ liệu.

3. Lọc dữ liệu: Trong nhóm “Sort & Filter” (Sắp xếp và bộ lọc) trên tab “Data” (Dữ liệu), bạn có các tùy chọn lọc dữ liệu. Các tùy chọn lọc dữ liệu khác nhau bao gồm:

– AutoFilter: Nhấp vào nút “Filter” (Lọc) để kích hoạt bộ lọc tự động cho các cột trong dữ liệu đã chọn. Mỗi cột sẽ hiển thị một mũi tên bên cạnh tiêu đề cột. Bạn có thể nhấp vào mũi tên để chọn các điều kiện lọc khác nhau cho từng cột.

– Text Filters: Khi bạn nhấp vào mũi tên bên cạnh tiêu đề cột, bạn có thể sử dụng tùy chọn “Text Filters” (Bộ lọc văn bản) để lọc dữ liệu theo các điều kiện văn bản, chẳng hạn như chứa, không chứa, bắt đầu bằng, kết thúc bằng, v.v.

– Number Filters: Tùy chọn “Number Filters” (Bộ lọc số) cho phép bạn lọc dữ liệu dựa trên các điều kiện số, chẳng hạn như lớn hơn, nhỏ hơn, bằng, v.v.

– Date Filters: Nếu bạn có dữ liệu ngày tháng, tùy chọn “Date Filters” (Bộ lọc ngày) cho phép bạn lọc dữ liệu dựa trên các điều kiện ngày, chẳng hạn như trong khoảng, trước, sau, v.v.

– Custom Filters: Nếu bạn muốn tùy chỉnh các điều kiện lọc của riêng mình, bạn có thể sử dụng tùy chọn “Custom Filters” (Bộ lọc tùy chỉnh). Bạn có thể xác định các điều kiện logic phức tạp bằng các quy tắc toán học và logic để lọc dữ liệu theo ý muốn.

4. Áp dụng điều kiện lọc: Sau khi chọn tùy chọn lọc phù hợp, một hộp thoại lọc sẽ hiển thị. Trong hộp thoại này, bạn có thể xác định các điều kiện lọc dựa trên các giá trị hoặc mẫu dữ liệu cụ thể. Ví dụ: nếu bạn sử dụng Text Filters, bạn có thể nhập một chuỗi ký tự để tìm kiếm các dòng chứa chuỗi đó.

5. Hiển thị dữ liệu lọc: Khi bạn áp dụng điều kiện lọc, Excel sẽ hiển thị chỉ các dòng dữ liệu thoả mãn điều kiện đó. Các dòng không thoả mãn điều kiện sẽ bị ẩn đi. Bạn có thể xem các dòng đã lọc bằng cách chỉ nhìn vào bảng tính hoặc sử dụng các tùy chọn khác như Copy và Paste để sao chép dữ liệu lọc sang một vị trí khác.

6. Xóa bộ lọc: Để xóa bộ lọc và hiển thị lại tất cả các dòng dữ liệu, bạn có thể nhấp vào nút “Clear” (Xóa) trong nhóm “Sort & Filter” (Sắp xếp và bộ lọc) trên tab “Data” (Dữ liệu).

Lưu ý rằng các tùy chọn lọc dữ liệu trong Excel 2019 có thể thay đổi tùy thuộc vào phiên bản cụ thể và thiết lập của bạn. Tuy nhiên, các bước cơ bản trên sẽ giúp bạn lọc dữ liệu trong bảng tính của mình.

  • Add Your Comment