Cách sử dụng Hàm INDIRECT trong Excel

Hàm INDIRECT trong Excel được sử dụng để tạo một tham chiếu đến một ô hoặc phạm vi ô dựa trên một văn bản chuỗi. Hàm này cho phép bạn xây dựng các tham chiếu động trong công thức, giúp linh hoạt trong việc thay đổi các tham chiếu ô dựa trên điều kiện hoặc giá trị khác.

Cú pháp của hàm INDIRECT như sau:
“`
INDIRECT(ref_text, [a1])
“`

Trong đó:
– ref_text là chuỗi văn bản đại diện cho tham chiếu đến ô hoặc phạm vi ô mà bạn muốn tạo.
– [a1] là một tham số tùy chọn, nếu bạn đặt nó thành TRUE hoặc bỏ qua, hàm INDIRECT sẽ giả định rằng ref_text được tham chiếu theo kiểu ô A1. Nếu bạn đặt nó thành FALSE, hàm INDIRECT sẽ giả định rằng ref_text được tham chiếu theo kiểu R1C1.

Dưới đây là một ví dụ cụ thể về cách sử dụng hàm INDIRECT trong Excel:

Giả sử bạn có một bảng tính chứa các mục hàng hóa và bạn muốn lấy giá trị của hàng hóa dựa trên một danh sách tên hàng hóa đã cho.

Bạn có một ô (D1) chứa tên hàng hóa mà bạn muốn lấy giá trị tương ứng.

Công thức sử dụng hàm INDIRECT trong ô E1 để lấy giá trị của hàng hóa từ ô D1:
“`
=INDIRECT(“B”&MATCH(D1,A:A,0))
“`

Trong công thức trên:
– “B” là chữ cái đại diện cho cột chứa giá trị của hàng hóa.
– MATCH(D1,A:A,0) được sử dụng để tìm vị trí của tên hàng hóa trong cột A.
– “B”&MATCH(D1,A:A,0) kết hợp chữ cái “B” với vị trí tìm được để tạo tham chiếu đến ô chứa giá trị của hàng hóa.

Kết quả sẽ trả về giá trị tương ứng với tên hàng hóa được nhập trong ô D1. Ví dụ, nếu bạn nhập “Item 2” trong ô D1, kết quả sẽ trả về giá trị 15 từ ô B2.

Lưu ý:

– Hàm INDIRECT trong Excel cho phép tạo tham chiếu đến các ô hoặc phạm vi ô trong cùng một bảng tính hoặc bảng tính khác.
– Bạn có thể kết hợp hàm INDIRECT với các hàm khác để thực hiện các tính toán phức tạp hoặc tạo các tham chiếu động linh hoạt.
– Khi sử dụng hàm INDIRECT, hãy chắc chắn rằng chuỗi văn bản đại diện cho tham chiếu là hợp lệ. Nếu không, hàm sẽ trả về lỗi #REF!.

Dưới đây là một ví dụ khác về cách sử dụng hàm INDIRECT trong Excel:

Giả sử bạn có một bảng tính chứa các danh sách thuộc tính của các sản phẩm và bạn muốn hiển thị giá trị của một thuộc tính cụ thể dựa trên tên thuộc tính và tên sản phẩm.

Bạn có ô (E1) chứa tên thuộc tính và ô (E2) chứa tên sản phẩm mà bạn muốn lấy giá trị.

Công thức sử dụng hàm INDIRECT trong ô F2 để lấy giá trị của thuộc tính từ ô E1 và tên sản phẩm từ ô E2:
“`
=INDIRECT(E1 & MATCH(E2, A:A, 0))
“`

Trong công thức trên:
– E1 là ô chứa tên thuộc tính.
– E2 là ô chứa tên sản phẩm.
– MATCH(E2, A:A, 0) được sử dụng để tìm vị trí của tên sản phẩm trong cột A.
– E1 & MATCH(E2, A:A, 0) kết hợp tên thuộc tính với vị trí tìm được để tạo tham chiếu đến ô chứa giá trị của thuộc tính.

Kết quả sẽ trả về giá trị tương ứng với tên thuộc tính và tên sản phẩm được nhập trong ô E1 và E2. Ví dụ, nếu bạn nhập “Màu” trong ô E1 và “SP2” trong ô E2, kết quả sẽ trả về “Xanh” từ ô B2.

  • Add Your Comment