Cách sử dụng Hàm INT trong Excel

Hàm INT trong Excel được sử dụng để làm tròn một số xuống thành số nguyên gần nhất. Nó cắt bỏ phần thập phân của số và chỉ giữ lại phần nguyên.

Cú pháp của hàm INT như sau:
“`
INT(number)
“`

– number: Số mà bạn muốn làm tròn xuống thành số nguyên.

Dưới đây là một ví dụ cụ thể về cách sử dụng hàm INT trong Excel:

Giả sử bạn có một số với phần thập phân như sau: 15.78. Bạn muốn làm tròn số này xuống thành số nguyên gần nhất.

Công thức sử dụng hàm INT để thực hiện điều này như sau:
“`
=INT(15.78)
“`

Kết quả sẽ trả về số nguyên gần nhất là 15.

Bạn cũng có thể sử dụng hàm INT để làm tròn xuống số nguyên gần nhất cho một tham chiếu ô hoặc một biểu thức. Ví dụ:

“`
=INT(A1)
“`

Trong công thức trên, hàm INT sẽ làm tròn xuống số nguyên gần nhất cho giá trị trong ô A1.

Hàm INT có thể hữu ích trong nhiều tình huống, như làm tròn xuống số nguyên, cắt bỏ phần thập phân của các số, xử lý dữ liệu liên quan đến số lượng, thời gian và ngày tháng trong Excel.

  • Add Your Comment