Cách sử dụng hàm log trong exel

 

Trong Excel, hàm LOG được sử dụng để tính toán logarithm cơ số 10 hoặc logarithm tự nhiên (cơ số e) của một số.

Cú pháp của hàm LOG như sau:

“`
LOG(number, [base])
“`

Trong đó:
– `number`: là số mà bạn muốn tính toán logarithm của nó.
– `base`: (tùy chọn) là cơ số của logarithm. Nếu bỏ qua đối số này, hàm sẽ tính logarithm tự nhiên. Nếu bạn muốn tính logarithm cơ số 10, hãy sử dụng số 10 cho đối số này.

Ví dụ: Nếu bạn muốn tính toán logarithm cơ số 10 của số 1000, bạn có thể sử dụng công thức sau:

“`
=LOG(1000, 10)
“`

Kết quả sẽ là 3, vì 10^3 = 1000.

Nếu bạn muốn tính toán logarithm tự nhiên của số 1000, bạn có thể sử dụng công thức sau:

“`
=LOG(1000)
“`

Kết quả sẽ là khoảng 6,907, vì e^6.907 = 1000.

Lưu ý: Nếu số nhập vào cho đối số `number` của hàm LOG là số âm hoặc bằng 0, Excel sẽ trả về giá trị lỗi “#NUM!”.

  • Add Your Comment