Cách sử dụng hàm MAXIFS trong Excel

Hàm MAXIFS trong Excel được sử dụng để tìm giá trị lớn nhất trong một phạm vi dựa trên một hoặc nhiều điều kiện. Đây là cách bạn sử dụng hàm MAXIFS trong Excel:

=MAXIFS(range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], …)

Trong đó:
– range: Phạm vi mà bạn muốn tìm giá trị lớn nhất.
– criteria_range1: Phạm vi đầu tiên mà bạn muốn áp dụng điều kiện.
– criteria1: Điều kiện bạn muốn áp dụng cho criteria_range1.
– [criteria_range2, criteria2]: (Tùy chọn) Phạm vi và điều kiện thứ hai mà bạn muốn áp dụng.

Ví dụ, giả sử bạn có một bảng dữ liệu chứa thông tin về tên hàng hóa, loại hàng và số lượng tồn kho. Bạn muốn tìm giá trị lớn nhất trong cột số lượng tồn kho cho các mặt hàng thuộc loại “Điện thoại”. Bạn có thể sử dụng hàm MAXIFS như sau:

=MAXIFS(C2:C10, B2:B10, “Điện thoại”)

Trong ví dụ này:
– C2:C10 là phạm vi cột số lượng tồn kho.
– B2:B10 là phạm vi cột loại hàng.
– “Điện thoại” là điều kiện bạn muốn áp dụng cho cột loại hàng.

Hàm MAXIFS sẽ tìm giá trị lớn nhất trong cột số lượng tồn kho cho các mặt hàng thuộc loại “Điện thoại”.

Lưu ý rằng hàm MAXIFS có thể chứa nhiều cặp phạm vi và điều kiện. Bạn có thể thêm các cặp phạm vi và điều kiện bổ sung bằng cách sử dụng các tham số criteria_range2, criteria2, criteria_range3, criteria3 và tiếp tục như vậy.

  • Add Your Comment