Cách sử dụng hàm mod trong exel

 

Trong Excel, hàm MOD được sử dụng để tính toán phần dư của một phép chia hai số.

Cú pháp của hàm MOD như sau:

“`
MOD(number, divisor)
“`

Trong đó:
– `number`: là số mà bạn muốn tính phần dư của nó.
– `divisor`: là số mà bạn muốn chia số đầu vào để tính phần dư.

Ví dụ: Nếu bạn muốn tính phần dư của 13 khi chia cho 5, bạn có thể sử dụng công thức sau:

“`
=MOD(13, 5)
“`

Kết quả sẽ là 3, vì 13 chia cho 5 có phần nguyên là 2 và phần dư là 3.

Lưu ý: Nếu divisor là số 0, Excel sẽ trả về giá trị lỗi “#DIV/0!”. Nếu số nhập vào cho đối số `number` của hàm MOD là số âm, kết quả phần dư sẽ có dấu âm.

  • Add Your Comment