Cách sử dụng Hàm Offset trong Excel

Hàm OFFSET trong Excel được sử dụng để tham chiếu đến một phạm vi ô dựa trên một vị trí cơ sở và các tham số dịch chuyển.

Cú pháp của hàm OFFSET như sau:
“`
OFFSET(reference, rows, cols, [height], [width])
“`

– reference: Ô hoặc phạm vi ô ban đầu mà bạn muốn dịch chuyển từ đó. Đây là điểm xuất phát của phạm vi mới.
– rows: Số hàng cần dịch chuyển từ ô tham chiếu. Dương để dịch chuyển xuống và âm để dịch chuyển lên.
– cols: Số cột cần dịch chuyển từ ô tham chiếu. Dương để dịch chuyển sang phải và âm để dịch chuyển sang trái.
– height (tùy chọn): Chiều cao của phạm vi mới được trả về. Nếu không chỉ định, giá trị mặc định là chiều cao của phạm vi tham chiếu.
– width (tùy chọn): Chiều rộng của phạm vi mới được trả về. Nếu không chỉ định, giá trị mặc định là chiều rộng của phạm vi tham chiếu.

Dưới đây là một ví dụ cụ thể về cách sử dụng hàm OFFSET trong Excel:

Bạn muốn lấy giá trị từ ô C1 (15) bằng cách dịch chuyển 2 hàng xuống và 1 cột sang phải.

Công thức sử dụng hàm OFFSET để thực hiện điều này như sau:
“`
=OFFSET(C1, 2, 1)
“`

Kết quả sẽ trả về giá trị từ ô D3 (30).

Bạn cũng có thể sử dụng hàm OFFSET để tham chiếu đến một phạm vi ô và tính toán tổng của các ô trong phạm vi đó. Ví dụ:
“`
=SUM(OFFSET(A1, 0, 1, 3, 3))
“`
Trong công thức trên, hàm OFFSET sẽ tham chiếu đến phạm vi ô B1:D3 và hàm SUM sẽ tính toán tổng của các ô trong phạm vi này.

  • Add Your Comment