Cách sử dụng Hàm OR trong Excel

Hàm OR trong Excel được sử dụng để kiểm tra nếu ít nhất một trong các điều kiện cho trước là đúng, thì kết quả sẽ trả về TRUE (đúng), ngược lại sẽ trả về FALSE (sai).

Cú pháp của hàm OR như sau:
“`
OR(điều_kiện1, điều_kiện2, …)
“`

Trong đó, điều_kiện1, điều_kiện2,… là các biểu thức hoặc giá trị mà bạn muốn kiểm tra.

Dưới đây là một ví dụ cụ thể về cách sử dụng hàm OR trong Excel:

Giả sử bạn có một bảng điểm của một lớp học và bạn muốn kiểm tra nếu một học sinh nào đó đạt điểm cao hơn 8 hoặc nếu điểm trung bình của cả lớp là trên 7, thì bạn muốn trả về kết quả “Đạt” cho cột Xếp loại.

Công thức sử dụng hàm OR trong ô D2 để kiểm tra điều kiện:
“`
=IF(OR(B2 > 8, C2 > 8), “Đạt”, “”)
“`

Kết quả sẽ trả về “Đạt” nếu điểm 1 hoặc điểm 2 của học sinh HS1 hoặc HS2 là lớn hơn 8. Nếu không, ô Xếp loại sẽ trống.

Bạn có thể kéo công thức xuống các ô D3, D4,… để áp dụng cho các học sinh khác.

Chú ý: Hàm OR có thể kết hợp với hàm IF hoặc các hàm khác để xử lý

  • Add Your Comment