Cách sử dụng hàm REPT trên Excel

Trong Excel, hàm REPT được sử dụng để lặp lại một văn bản hoặc một ký tự một số lần nhất định. Cú pháp của hàm REPT như sau:

REPT(text, number_of_times)

Trong đó:
– `text`: Đây là đối số bắt buộc và là văn bản hoặc ký tự mà bạn muốn lặp lại.
– `number_of_times`: Đây cũng là đối số bắt buộc và là số lần bạn muốn lặp lại văn bản hoặc ký tự.

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng hàm REPT trong Excel:

Giả sử bạn muốn lặp lại ký tự “* ” năm lần. Bạn có thể sử dụng công thức sau:

=REPT(“* “, 5)

Kết quả sẽ là “* * * * * “.

Hàm REPT cũng có thể được sử dụng để lặp lại các chuỗi văn bản. Ví dụ, nếu bạn muốn lặp lại từ “Hello” ba lần, bạn có thể sử dụng công thức sau:

=REPT(“Hello “, 3)

Kết quả sẽ là “Hello Hello Hello “.

Đó là cách sử dụng hàm REPT trong Excel để lặp lại văn bản hoặc ký tự một số lần nhất định.

  • Add Your Comment