Cách sử dụng hàm Search trong Excel

Trong Excel, hàm SEARCH được sử dụng để tìm vị trí của một chuỗi ký tự con trong một chuỗi ký tự lớn hơn. Dưới đây là cách sử dụng hàm SEARCH trong Excel:

Cú pháp của hàm SEARCH như sau:

“`
=SEARCH(find_text, within_text, [start_num])
“`

Trong đó:
– `find_text` là chuỗi ký tự con mà bạn muốn tìm trong `within_text`.
– `within_text` là chuỗi ký tự lớn hơn trong đó bạn muốn tìm `find_text`.
– `start_num` là vị trí bắt đầu tìm kiếm trong `within_text` (tùy chọn). Nếu không chỉ định, giá trị mặc định là 1 và tìm kiếm bắt đầu từ vị trí đầu tiên của `within_text`.

Lưu ý rằng hàm SEARCH không phân biệt chữ hoa và chữ thường trong chuỗi ký tự.

Dưới đây là ví dụ về cách sử dụng hàm SEARCH trong Excel:

Giả sử bạn có một danh sách tên trong cột A, và bạn muốn tìm các tên bắt đầu bằng chữ “John”.

1. Đặt công thức `=SEARCH(“John”, A1)` vào ô B1.
2. Sao chép công thức đó xuống các ô B2, B3, … cho đến khi kết thúc danh sách tên trong cột A.

Kết quả sẽ hiển thị vị trí đầu tiên của chuỗi “John” trong mỗi ô tương ứng trong cột B. Nếu “John” không được tìm thấy, kết quả sẽ là #VALUE!.

Lưu ý rằng hàm SEARCH chỉ trả về vị trí đầu tiên của chuỗi con được tìm thấy. Nếu bạn muốn tìm tất cả các vị trí, bạn có thể sử dụng hàm FIND hoặc kết hợp hàm SEARCH với hàm IF và hàm ROW.

  • Add Your Comment