Cách sử dụng hàm TRUNC trong Excel

Trong Excel, hàm TRUNC được sử dụng để cắt đi phần thập phân của một số và giữ lại phần nguyên. Hàm này hữu ích khi bạn muốn làm tròn số xuống thành số nguyên gần nhất.

Cú pháp của hàm TRUNC như sau:

TRUNC(number, [num_digits])

Trong đó:
– `number`: Đây là đối số bắt buộc và là số mà bạn muốn cắt đi phần thập phân và giữ lại phần nguyên.
– `num_digits`: Đây là đối số tùy chọn và xác định số chữ số thập phân sau dấu thập phân mà bạn muốn giữ lại. Nếu không được cung cấp, hàm TRUNC sẽ giữ lại phần nguyên của số.

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng hàm TRUNC trong Excel:

Giả sử bạn có một số thập phân 3.14159 và bạn muốn cắt đi phần thập phân và giữ lại phần nguyên. Bạn có thể sử dụng công thức sau:

=TRUNC(3.14159)

Kết quả sẽ là 3, vì hàm TRUNC đã cắt đi phần thập phân và giữ lại phần nguyên.

Nếu bạn muốn giữ lại một số cụ thể chữ số thập phân sau dấu thập phân, bạn có thể sử dụng đối số `num_digits`. Ví dụ, nếu bạn muốn giữ lại hai chữ số thập phân sau dấu thập phân trong số 3.14159, bạn có thể sử dụng công thức sau:

=TRUNC(3.14159, 2)

Kết quả sẽ là 3.14, vì hàm TRUNC đã cắt đi các chữ số thập phân thứ ba và sau đó.

Đó là cách sử dụng hàm TRUNC trong Excel để cắt đi phần thập phân và giữ lại phần nguyên hoặc một số chữ số thập phân cụ thể.

  • Add Your Comment