Cách thay đổi phông chữ trong Windows 11

Bạn có thể thay đổi phông chữ trong Windows 11 theo các bước sau:

1. Nhấn tổ hợp phím Windows + I để mở Cài đặt.
2. Chọn Màn hình.
3. Cuộn xuống và chọn “Advanced display settings” (Cài đặt màn hình nâng cao).
4. Chọn “Advanced sizing of text and other items” (Cài đặt kích thước nâng cao của văn bản và các mục khác).
5. Chọn “Change font size” (Thay đổi kích thước phông chữ).
6. Chọn phông chữ mà bạn muốn sử dụng trong danh sách hoặc chọn “Customize fonts” (Tùy chỉnh phông chữ) để chọn phông chữ từ tập tin của bạn.
7. Khi bạn đã chọn phông chữ, hãy chọn một kích cỡ phù hợp và nhấn OK để áp dụng thay đổi.

Sau khi thay đổi phông chữ, hệ thống sẽ hiển thị phông chữ mới trong hầu hết các văn bản, trình duyệt web và các ứng dụng khác. Tuy nhiên, một số ứng dụng có thể sử dụng phông chữ riêng của chúng, vì vậy thay đổi này có thể không áp dụng cho toàn bộ hệ thống của bạn.

  • Add Your Comment