Cách tính khoảng cách ngày trong Excel bằng Hàm DAYS trong Excel

Trong Excel, bạn có thể sử dụng hàm DAYS để tính khoảng cách giữa hai ngày. Hàm này sẽ trả về số ngày giữa hai ngày được cung cấp.

Cú pháp của hàm DAYS như sau:

“`excel
DAYS(end_date, start_date)
“`

Trong đó:
– `end_date`: Là ngày kết thúc.
– `start_date`: Là ngày bắt đầu.

Lưu ý rằng `end_date` phải là một ngày sau `start_date` để kết quả trả về không bị âm.

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng hàm DAYS trong Excel:

“`
A1: 01/01/2023
A2: 05/01/2023

B1: =DAYS(A2, A1)
“`

Kết quả sẽ là `4`, vì có 4 ngày giữa ngày 01/01/2023 và 05/01/2023.

Chú ý rằng định dạng ngày trong Excel phụ thuộc vào cài đặt hệ thống của bạn, do đó, bạn có thể cần điều chỉnh định dạng ngày theo yêu cầu của mình trong ô A1 và A2.

  • Add Your Comment