Cách tính trung bình cộng theo nhiều điều kiện với hàm AVERAGEIFS trong Excel

Hàm AVERAGEIFS trong Excel được sử dụng để tính trung bình cộng của một phạm vi dữ liệu dựa trên nhiều điều kiện. Dưới đây là cách sử dụng hàm AVERAGEIFS:

1. Xác định vùng dữ liệu: Đầu tiên, xác định vùng dữ liệu mà bạn muốn tính trung bình cộng. Đảm bảo rằng vùng này chứa các giá trị mà bạn muốn tính trung bình.

2. Xác định các điều kiện: Xác định các điều kiện mà dữ liệu cần phải đáp ứng để tính trung bình cộng. Bạn có thể xác định nhiều điều kiện khác nhau bằng cách sử dụng các cặp phạm vi dữ liệu và giá trị điều kiện tương ứng.

3. Sử dụng hàm AVERAGEIFS: Để sử dụng hàm AVERAGEIFS, sử dụng cú pháp sau:

=AVERAGEIFS(average_range, criteria_range1, criteria1, criteria_range2, criteria2, …)

Trong đó:
– `average_range`: Là phạm vi dữ liệu bạn muốn tính trung bình cộng.
– `criteria_range1`, `criteria_range2`, …: Là các phạm vi dữ liệu tương ứng với các điều kiện.
– `criteria1`, `criteria2`, …: Là các giá trị điều kiện mà dữ liệu phải đáp ứng.

Ví dụ: Nếu bạn có một bảng dữ liệu với cột “Họ và tên”, “Giới tính”, và “Điểm số”, và bạn muốn tính trung bình điểm số của các học sinh nữ, bạn có thể sử dụng công thức sau:

=AVERAGEIFS(C2:C10, B2:B10, “Nữ”)

Trong đó, `C2:C10` là phạm vi dữ liệu điểm số, `B2:B10` là phạm vi dữ liệu giới tính và “Nữ” là giá trị điều kiện.

4. Nhấn Enter để hoàn thành công thức. Kết quả sẽ hiển thị trung bình cộng của các giá trị trong phạm vi dữ liệu thỏa mãn tất cả các điều kiện đã xác định.

Lưu ý rằng bạn có thể xác định nhiều điều kiện hơn bằng cách thêm cặp phạm vi dữ liệu và giá trị điều kiện tương ứng vào công thức.

  • Add Your Comment