Cách tự động dọn sạch Thùng rác trong Windows 10

Trong Windows 10, bạn có thể cấu hình máy tính của mình để tự động dọn sạch thùng rác. Bằng cách này, các tệp tin không cần thiết trong thùng rác sẽ tự động bị xóa để giải phóng không gian đĩa cứng. Dưới đây là hướng dẫn cách tự động dọn sạch thùng rác trong Windows 10:

Bước 1: Nhấp chuột phải vào biểu tượng “Thùng rác” trên màn hình và chọn “Properties” (Các thuộc tính).

Bước 2: Trong cửa sổ Thuộc tính Thùng rác, chọn tab “General” (Tổng quan), sau đó chọn “Configure Storage Settings” (Cấu hình các thiết lập lưu trữ).

Bước 3: Trong cửa sổ Storage Settings (Các thiết lập lưu trữ), bạn có thể chọn các tùy chọn để tự động dọn sạch thùng rác như sau:

– “Delete files in the Recycle Bin that are older than”: chọn khoảng thời gian mà bạn muốn xóa các tệp tin đã bị xóa khỏi thùng rác. Bạn có thể chọn 1, 14, 30 hoặc 60 ngày.
– “Delete files in the Downloads folder that haven’t been changed for”: chọn khoảng thời gian mà bạn muốn xóa các tệp tin trong thư mục Downloads. Bạn có thể chọn 1, 14, 30 hoặc 60 ngày.
– “Delete temporary files that my apps aren’t using”: bật chức năng này để xóa các tệp tin tạm thời không được sử dụng bởi các ứng dụng của bạn.
– “Delete files that have been in the Recycle Bin for over”: chọn thời gian để xóa các tệp tin đã bị xóa khỏi thùng rác. Bạn có thể chọn 1, 14, 30 hoặc 60 ngày.

Bước 4: Khi bạn đã hoàn thành việc chọn các tùy chọn, nhấn “Apply” (Áp dụng) và sau đó nhấn “OK” để lưu các thiết lập.

Khi bạn đã cấu hình các thiết lập lưu trữ của mình, Windows 10 sẽ tự động dọn sạch thùng rác theo các thiết lập của bạn.

 

  • Add Your Comment