Cách xếp hạng bằng hàm RANK trên exel

Hàm RANK trong Excel được sử dụng để xếp hạng một giá trị trong một phạm vi dữ liệu. Đây là cách bạn sử dụng hàm RANK trong Excel:

=RANK(number, reference, [order])

Trong đó:
– number: Giá trị mà bạn muốn xếp hạng.
– reference: Phạm vi dữ liệu mà bạn muốn thực hiện xếp hạng.
– [order]: (Tùy chọn) Quy định thứ tự xếp hạng. Nếu bạn không chỉ định, giá trị mặc định là 0, tức là xếp hạng theo thứ tự giảm dần. Nếu bạn muốn xếp hạng theo thứ tự tăng dần, hãy sử dụng 1 hoặc “TRUE”.

Ví dụ, giả sử bạn có một bảng dữ liệu chứa điểm số của các học sinh. Bạn muốn xếp hạng điểm số của một học sinh cụ thể trong phạm vi dữ liệu. Bạn có thể sử dụng hàm RANK như sau:

=RANK(B2, B2:B10, 0)

Trong ví dụ này:
– B2 là giá trị điểm số của học sinh mà bạn muốn xếp hạng.
– B2:B10 là phạm vi dữ liệu điểm số của các học sinh.
– 0 là tham số order, cho phép xếp hạng theo thứ tự giảm dần.

Hàm RANK sẽ trả về xếp hạng của giá trị điểm số trong phạm vi dữ liệu. Nếu giá trị điểm số trùng lặp, hàm RANK sẽ trả về xếp hạng trung bình cho các giá trị đó.

Lưu ý: Trong Excel, nếu có nhiều giá trị trùng nhau và bạn muốn xếp hạng theo thứ tự nhảy, bạn có thể sử dụng hàm RANK.EQ hoặc hàm RANK.AVG để xác định cách xếp hạng cho các giá trị trùng lặp.

  • Add Your Comment