Cố định hàng/cột và các tùy chọn xem trong exel 2019

Excel 2019 cung cấp nhiều tùy chọn để cố định hàng/cột và điều chỉnh các tùy chọn xem. Dưới đây là một số tùy chọn phổ biến:

1. Cố định hàng/cột:
– Để cố định một hàng cụ thể, chọn hàng đó bằng cách nhấp vào số hàng bên cạnh.
– Sau đó, trên tab “View” (Xem), trong nhóm “Window” (Cửa sổ), bạn có thể nhấp vào nút “Freeze Panes” (Cố định ô) và chọn “Freeze Top Row” (Cố định hàng đầu tiên).
– Để cố định một cột, tương tự như trên, nhưng chọn cột thay vì hàng, và sau đó chọn “Freeze First Column” (Cố định cột đầu tiên).

2. Tùy chọn xem:
– Zoom: Để điều chỉnh mức độ phóng to hoặc thu nhỏ của bảng tính, bạn có thể sử dụng các tùy chọn trong nhóm “Zoom” trên tab “View”. Bạn có thể chọn một phần trăm phóng to cụ thể hoặc sử dụng nút “Zoom to Selection” (Phóng to tới lựa chọn) để tự động điều chỉnh khung nhìn để thấy tất cả nội dung trong phạm vi được chọn.
– Page Break Preview: Để xem trước cách bảng tính của bạn sẽ được in, bạn có thể chọn “Page Break Preview” trong nhóm “Workbook Views” (Chế độ xem Workbook) trên tab “View”. Đây là chế độ xem phân trang, cho phép bạn điều chỉnh vị trí của các trang in và kiểm tra cách dữ liệu sẽ hiển thị trên trang in.
– Full Screen: Để làm việc trong chế độ toàn màn hình, bạn có thể nhấp vào nút “Full Screen” trong nhóm “Window” trên tab “View”. Điều này sẽ giúp bạn tận dụng không gian màn hình để làm việc mà không bị các thanh công cụ hoặc thanh tiêu đề chiếm diện tích.

Đây chỉ là một số tùy chọn phổ biến trong Excel 2019. Có nhiều tùy chọn khác để tùy chỉnh giao diện và cách nhìn của bảng tính, tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của bạn.

  • Add Your Comment