Dùng hàm AVERAGEIF trên Excel

Hàm AVERAGEIF trong Excel được sử dụng để tính trung bình của các giá trị trong một phạm vi dựa trên một điều kiện xác định. Dưới đây là cách sử dụng hàm AVERAGEIF trong Excel:

Cú pháp của hàm AVERAGEIF như sau:

=AVERAGEIF(range, criteria, [average_range])

Trong đó:
– `range` là phạm vi dữ liệu mà bạn muốn áp dụng điều kiện.
– `criteria` là điều kiện mà các giá trị trong `range` phải đáp ứng.
– `average_range` là phạm vi giá trị mà bạn muốn tính trung bình (tùy chọn). Nếu không chỉ định, hàm sẽ sử dụng `range` để tính trung bình.

Lưu ý rằng hàm AVERAGEIF chỉ tính trung bình các giá trị trong `range` mà đáp ứng điều kiện `criteria`.

Dưới đây là ví dụ về cách sử dụng hàm AVERAGEIF trong Excel:

Giả sử bạn có một bảng dữ liệu với tên của các sinh viên trong cột A và điểm số tương ứng trong cột B, và bạn muốn tính trung bình của các điểm số cho sinh viên có tên là “John”.

1. Đặt công thức `=AVERAGEIF(A1:A10, “John”, B1:B10)` vào ô C1.
2. Nhấn Enter để hoàn thành công thức. Kết quả sẽ hiển thị trung bình của các điểm số cho sinh viên có tên là “John”.

Lưu ý rằng trong ví dụ này, `A1:A10` là phạm vi tên sinh viên, “John” là điều kiện mà tên sinh viên phải đáp ứng, và `B1:B10` là phạm vi điểm số.

Bạn có thể thay đổi phạm vi dữ liệu và điều kiện theo yêu cầu của mình để sử dụng hàm AVERAGEIF trong Excel.

  • Add Your Comment