Giới thiệu về công thức Formula exel 2019

Công thức (Formula) là một phần quan trọng trong Excel 2019 và các phiên bản trước đó. Nó cho phép bạn thực hiện các phép tính và tính toán trong bảng tính để đạt được kết quả mong muốn. Công thức trong Excel thường bắt đầu bằng dấu “=” và sử dụng các toán tử, hàm và tham chiếu ô để thực hiện các phép tính.

Dưới đây là một số khái niệm và ví dụ về công thức trong Excel:

1. Toán tử: Excel hỗ trợ các toán tử cơ bản như cộng (+), trừ (-), nhân (*), chia (/) và một số toán tử khác như mũ (^), phần dư (%), và toán tử so sánh như bằng (=), lớn hơn (>), nhỏ hơn (<), v.v.

Ví dụ: =A1 + B1 (cộng giá trị trong ô A1 và B1)
=C2 * D2 (nhân giá trị trong ô C2 và D2)
=E3 ^ 2 (lấy bình phương giá trị trong ô E3)

2. Tham chiếu ô: Bạn có thể sử dụng tham chiếu ô để lấy giá trị từ một ô cụ thể trong bảng tính. Tham chiếu ô được thể hiện bằng cách ghi tên của ô đó.

Ví dụ: =A1 (lấy giá trị trong ô A1)
=B2 + C2 (cộng giá trị trong ô B2 và C2)

3. Hàm: Excel cung cấp một loạt các hàm tích hợp sẵn để thực hiện các tính toán phức tạp. Hàm được sử dụng bằng cách ghi tên hàm, sau đó điền các đối số bên trong dấu ngoặc đơn hoặc dấu ngoặc đôi.

Ví dụ: =SUM(A1:A5) (tính tổng các giá trị trong phạm vi A1 đến A5)
=AVERAGE(B1:B10) (tính trung bình của các giá trị trong phạm vi B1 đến B10)
=MAX(C1:C100) (tìm giá trị lớn nhất trong phạm vi C1 đến C100)

4. Các hàm điều kiện: Excel cung cấp các hàm điều kiện như IF, SUMIF, COUNTIF để thực hiện các phép tính dựa trên điều kiện.

Ví dụ: =IF(A1 > 0, “Positive”, “Negative”) (nếu giá trị trong ô A1 lớn hơn 0, trả về “Positive”, ngược lại, trả về “Negative”)

5. Công thức với ô tự động điều chỉnh: Một trong những tính năng mạnh mẽ của Excel là khả năng áp dụng công thức cho một phạm vi ô và tự động điều chỉnh công thức cho mỗi ô trong phạm vi đó. Khi bạn sao chép công thức từ một ô sang các ô khác, các tham chiếu ô trong công thức sẽ tự động thay đổi để phù hợp với vị trí mới.

Ví dụ: Nếu bạn có công thức =A1 + B1 trong ô C1 và sau đó sao chép công thức đó vào ô C2, công thức trong ô C2 sẽ tự động thay đổi thành =A2 + B2.

6. Các công thức với hàm vlookup và hlookup: Hàm VLOOKUP và HLOOKUP trong Excel cho phép bạn tìm kiếm một giá trị trong một phạm vi và trả về giá trị tương ứng từ hàng hoặc cột khác.

Ví dụ: =VLOOKUP(A1, B1:C10, 2, FALSE) (tìm giá trị trong ô A1 trong phạm vi B1:C10 và trả về giá trị trong cột thứ hai)

7. Công thức điều kiện phức tạp: Bạn có thể sử dụng các toán tử và hàm điều kiện kết hợp nhau để tạo ra các công thức điều kiện phức tạp để thực hiện các tính toán phức tạp hơn.

Ví dụ: =IF(AND(A1 > 0, B1 < 10), “True”, “False”) (nếu A1 lớn hơn 0 và B1 nhỏ hơn 10, trả về “True”, ngược lại trả về “False”)

Công thức trong Excel 2019 cho phép bạn thực hiện các tính toán phức tạp và tự động cập nhật kết quả khi dữ liệu thay đổi. Bằng cách sử dụng các toán tử, hàm và tham chiếu ô, bạn có thể tùy chỉnh công thức để đáp ứng các yêu cầu tính toán khác nhau trong bảng tính của mình.

  • Add Your Comment