Giới thiệu về PivotTables trong exel 2019

PivotTables (Bảng Tổng hợp) là một công cụ mạnh mẽ trong Excel 2019 cho phép bạn tạo báo cáo và phân tích dữ liệu một cách linh hoạt và nhanh chóng. Bảng Tổng hợp giúp bạn tổ chức, tóm tắt và phân tích dữ liệu từ một bảng dữ liệu lớn, giúp bạn hiểu rõ hơn về mẫu số, xu hướng và mối quan hệ giữa các dữ liệu.

Dưới đây là một số khái niệm cơ bản liên quan đến PivotTables:

1. Bảng dữ liệu: Đây là bảng chứa dữ liệu gốc mà bạn muốn phân tích. Bảng dữ liệu có thể bao gồm các cột và hàng chứa thông tin như tên, ngày, số lượng, v.v.

2. Cột dữ liệu: Các cột trong bảng dữ liệu chứa thông tin cụ thể về mỗi mục. Ví dụ, cột “Tên” có thể chứa tên của các khách hàng, cột “Ngày” có thể chứa thông tin về các ngày trong năm, v.v.

3. Hàng dữ liệu: Các hàng trong bảng dữ liệu đại diện cho mỗi mục trong tập dữ liệu. Ví dụ, mỗi hàng có thể chứa thông tin về một khách hàng cụ thể.

4. Giá trị: Giá trị trong bảng dữ liệu thể hiện con số hoặc dữ liệu định lượng. Ví dụ, trong cột “Số lượng”, các giá trị có thể là số lượng sản phẩm đã bán.

5. PivotTable: PivotTable là một bảng linh hoạt mà bạn có thể xây dựng từ bảng dữ liệu ban đầu. Nó cho phép bạn phân loại, tổ chức và tóm tắt dữ liệu theo các tiêu chí khác nhau.

Một số tính năng và lợi ích của PivotTables trong Excel 2019 bao gồm:

– Tổ chức dữ liệu: Bạn có thể tổ chức dữ liệu từ bảng dữ liệu ban đầu thành các nhóm, chẳng hạn như theo tên, tháng, năm, v.v. Điều này giúp bạn tạo ra các báo cáo dễ đọc và tập trung vào các khía cạnh quan trọng của dữ liệu.

– Tính tổng hợp: Bạn có thể tính toán các giá trị tổng hợp như tổng, trung bình, số lượng, tối đa, tối thiểu, v.v. cho từng nhóm dữ liệu. PivotTables tự động thực hiện các tính toán này và cung cấp kết quả nhanh chóng và chính xác.

– Phân tích dữ liệu: Bạn có thể phân tích dữ liệu trong PivotTable bằng cách thay đổi các trường và giá trị trong bảng. Bạn có thể thêm, xóa hoặc thay đổi vị trí của các trường để khám phá các khía cạnh khác nhau của dữ liệu và tìm hiểu mối quan hệ giữa chúng.

– Lọc và sắp xếp dữ liệu: PivotTables cho phép bạn lọc dữ liệu dựa trên các tiêu chí nhất định và sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Điều này giúp bạn tập trung vào các phần quan trọng của dữ liệu và xem kết quả theo cách tùy chỉnh.

– Tích hợp với các tính năng khác: PivotTables có thể được kết hợp với các tính năng khác trong Excel 2019 như bộ lọc, định dạng điều kiện, biểu đồ, v.v. Điều này giúp bạn hiển thị và trình bày dữ liệu một cách trực quan và dễ hiểu.

– Tự động cập nhật dữ liệu: Nếu dữ liệu trong bảng dữ liệu ban đầu thay đổi, bạn có thể tự động cập nhật PivotTable để hiển thị kết quả mới nhất. Bạn chỉ cần nhấp chuột để cập nhật và PivotTable sẽ thực hiện lại tính toán dựa trên dữ liệu mới.

PivotTables là một công cụ mạnh mẽ và linh hoạt trong Excel 2019, cho phép bạn nhanh chóng tạo báo cáo, phân tích và hiểu rõ hơn về dữ liệu của mình. Bằng cách sử dụng PivotTables, bạn có thể tìm ra thông tin quan trọng, xu hướng và mẫu số, giúp bạn ra quyết định thông minh và đưa ra các hành động cụ thể dựa trên dữ liệu.

  • Add Your Comment