Hàm ADDRESS trong Excel

Trong Excel, hàm ADDRESS được sử dụng để trả về địa chỉ của một ô trong một bảng tính dựa trên hàng và cột. Hàm này có các đối số bắt buộc và tùy chọn, và cú pháp của hàm ADDRESS như sau:

ADDRESS(row_num, column_num, [abs_num], [a1], [sheet_text])

Trong đó:
– `row_num`: Đây là đối số bắt buộc và là số hàng của ô mà bạn muốn lấy địa chỉ.
– `column_num`: Đây cũng là đối số bắt buộc và là số cột của ô mà bạn muốn lấy địa chỉ.
– `abs_num`: Đây là đối số tùy chọn và xác định loại địa chỉ tuyệt đối hoặc tương đối mà hàm sẽ trả về. Giá trị mặc định là 1, tương đương với địa chỉ tuyệt đối.
– `a1`: Đây cũng là đối số tùy chọn và xác định định dạng địa chỉ trả về. Giá trị mặc định là TRUE, tương đương với định dạng A1.
– `sheet_text`: Đây là đối số tùy chọn và là tên của tờ tính mà ô cần được định vị trong. Nếu không được cung cấp, hàm sẽ trả về địa chỉ trong tờ tính hiện tại.

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng hàm ADDRESS trong Excel:

Giả sử bạn muốn lấy địa chỉ của ô có hàng là 3 và cột là 5 trong tờ tính “Sheet1”. Bạn có thể sử dụng công thức sau:

=ADDRESS(3, 5, , , “Sheet1”)

Kết quả sẽ là “$E$3”, với “$” đại diện cho địa chỉ tuyệt đối và “E” đại diện cho cột thứ 5.

Hàm ADDRESS có thể hữu ích trong việc tạo các công thức động hoặc định vị các ô trong các công thức khác.

 

  • Add Your Comment