Hàm EOMONTH Excel, cách dùng hàm EOMONTH

Hàm EOMONTH trong Excel được sử dụng để tính toán ngày cuối cùng của một tháng cụ thể hoặc tháng trước hoặc sau một ngày được chỉ định. EOMONTH có cú pháp như sau:

EOMONTH(start_date, months)

Trong đó:
– start_date: Ngày bắt đầu, là ngày cụ thể từ đó bạn muốn tính toán.
– months: Số tháng bạn muốn thêm hoặc trừ từ ngày bắt đầu. Điều này có thể là số nguyên dương để tính ngày cuối cùng của tháng sau, hoặc số nguyên âm để tính ngày cuối cùng của tháng trước.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng hàm EOMONTH trong Excel:

1. Tính ngày cuối cùng của tháng hiện tại:
=EOMONTH(TODAY(), 0)

2. Tính ngày cuối cùng của tháng sau ngày 15/05/2023:
=EOMONTH(DATE(2023, 5, 15), 1)

3. Tính ngày cuối cùng của tháng trước ngày 31/12/2022:
=EOMONTH(DATE(2022, 12, 31), -1)

4. Tính số ngày còn lại đến ngày cuối cùng của tháng hiện tại:
=EOMONTH(TODAY(), 0) – TODAY()

Lưu ý: Khi sử dụng hàm EOMONTH, bạn cần chắc chắn rằng định dạng ngày trong Excel là đúng để đảm bảo tính toán chính xác.

  • Add Your Comment