Hàm LEN trong Excel lấy độ dài của một chuỗi

 

Hàm LEN trong Excel được sử dụng để lấy độ dài của một chuỗi. Điều này có nghĩa là hàm sẽ trả về số ký tự có trong chuỗi đó.

Cú pháp của hàm LEN như sau:

“`
LEN(text)
“`

Trong đó:
– `text`: là chuỗi mà bạn muốn lấy độ dài của nó.

Ví dụ: Giả sử bạn muốn lấy độ dài của chuỗi “Hello World”. Bạn có thể sử dụng hàm LEN như sau:

“`
=LEN(“Hello World”)
“`

Hàm này sẽ trả về giá trị 11, vì chuỗi “Hello World” có 11 ký tự.

Bạn cũng có thể sử dụng hàm LEN để lấy độ dài của các chuỗi trong các ô trong bảng tính Excel. Ví dụ, nếu bạn muốn lấy độ dài của chuỗi trong ô A1, bạn có thể sử dụng hàm LEN như sau:

“`
=LEN(A1)
“`

Hàm này sẽ trả về số ký tự trong chuỗi trong ô A1.

Lưu ý: Hàm LEN không tính các khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi. Nếu bạn muốn tính cả các khoảng trắng này, bạn có thể sử dụng hàm TRIM để loại bỏ chúng trước khi sử dụng hàm LEN.

  • Add Your Comment