Hàm MOD (chia lấy phần dư) và hàm QUOTIENT (chia lấy phần nguyên) trong exel

Trong Excel, có hai hàm chia là hàm MOD và hàm QUOTIENT, mỗi hàm có mục đích và cú pháp riêng.

1. Hàm MOD:
Hàm MOD được sử dụng để lấy phần dư khi chia một số cho một số khác. Cú pháp của hàm MOD như sau:

“`
MOD(number, divisor)
“`

Trong đó:
– `number`: Đây là đối số bắt buộc và là số mà bạn muốn tính phần dư.
– `divisor`: Đây cũng là đối số bắt buộc và là số mà bạn muốn chia để tính phần dư.

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng hàm MOD trong Excel:

Giả sử bạn muốn tính phần dư khi chia 10 cho 3. Bạn có thể sử dụng công thức sau:

=MOD(10, 3)

Kết quả sẽ là 1, vì phần dư khi chia 10 cho 3 là 1.

2. Hàm QUOTIENT:
Hàm QUOTIENT được sử dụng để lấy phần nguyên khi chia một số cho một số khác. Cú pháp của hàm QUOTIENT như sau:

QUOTIENT(numerator, denominator)

Trong đó:
– `numerator`: Đây là đối số bắt buộc và là số tử số (số được chia).
– `denominator`: Đây cũng là đối số bắt buộc và là số mẫu số (số chia).

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng hàm QUOTIENT trong Excel:

Giả sử bạn muốn tính phần nguyên khi chia 10 cho 3. Bạn có thể sử dụng công thức sau:

=QUOTIENT(10, 3)

Kết quả sẽ là 3, vì phần nguyên khi chia 10 cho 3 là 3.

Đó là cách sử dụng hai hàm chia trong Excel: hàm MOD để lấy phần dư và hàm QUOTIENT để lấy phần nguyên.

  • Add Your Comment