Hàm trong exel 2019

 

Trong Excel 2019, có một loạt các hàm tích hợp sẵn để thực hiện các tính toán và xử lý dữ liệu trong bảng tính. Dưới đây là một số hàm quan trọng và phổ biến trong Excel 2019:

1. SUM: Hàm SUM được sử dụng để tính tổng các giá trị trong một phạm vi.

Ví dụ: =SUM(A1:A5) sẽ tính tổng các giá trị trong các ô từ A1 đến A5.

2. AVERAGE: Hàm AVERAGE được sử dụng để tính giá trị trung bình của các giá trị trong một phạm vi.

Ví dụ: =AVERAGE(B1:B10) sẽ tính giá trị trung bình của các giá trị trong các ô từ B1 đến B10.

3. MAX và MIN: Hàm MAX và MIN được sử dụng để tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trong một phạm vi, tương ứng.

Ví dụ: =MAX(C1:C100) sẽ tìm giá trị lớn nhất trong các ô từ C1 đến C100.

4. COUNT và COUNTA: Hàm COUNT được sử dụng để đếm số ô có giá trị số trong một phạm vi, trong khi hàm COUNTA được sử dụng để đếm số ô có giá trị không rỗng trong một phạm vi.

Ví dụ: =COUNT(D1:D10) sẽ đếm số ô có giá trị số trong các ô từ D1 đến D10.

5. IF: Hàm IF được sử dụng để thực hiện kiểm tra điều kiện và trả về giá trị khác nhau dựa trên kết quả của kiểm tra.

Ví dụ: =IF(E1>10, “Lớn hơn 10”, “Nhỏ hơn hoặc bằng 10”) sẽ kiểm tra xem giá trị trong ô E1 có lớn hơn 10 hay không. Nếu đúng, nó sẽ trả về “Lớn hơn 10”, ngược lại sẽ trả về “Nhỏ hơn hoặc bằng 10″.

6. VLOOKUP và HLOOKUP: Hàm VLOOKUP và HLOOKUP được sử dụng để tìm kiếm một giá trị trong một phạm vi và trả về giá trị tương ứng từ hàng hoặc cột khác.

Ví dụ: =VLOOKUP(F1, A1:B10, 2, FALSE) sẽ tìm kiếm giá trị trong ô F1 trong phạm vi A1:B10 và trả về giá trị trong cột thứ 2.

Đây chỉ là một số hàm cơ bản trong Excel 2019. Excel còn cung cấp nhiều hàm khác để thực hiện các tác vụ phức tạp và đa dạng. Dưới đây là một số hàm khác quan trọng và phổ biến trong Excel 2019:

7. CONCATENATE: Hàm CONCATENATE được sử dụng để kết hợp các chuỗi văn bản từ các ô khác nhau thành một chuỗi mới.

Ví dụ: =CONCATENATE(A1, ” “, B1) sẽ kết hợp giá trị trong ô A1, một khoảng trắng và giá trị trong ô B1 để tạo ra một chuỗi mới.

8. LEFT và RIGHT: Hàm LEFT và RIGHT được sử dụng để trích xuất một số ký tự từ đầu hoặc cuối của một chuỗi.

Ví dụ: =LEFT(A1, 3) sẽ trích xuất 3 ký tự từ đầu chuỗi trong ô A1.

9. SUMIF và COUNTIF: Hàm SUMIF và COUNTIF được sử dụng để tính tổng hoặc đếm các giá trị trong một phạm vi dựa trên một điều kiện.

Ví dụ: =SUMIF(A1:A10, “>50”) sẽ tính tổng các giá trị lớn hơn 50 trong phạm vi A1:A10.

10. DATE và TIME: Hàm DATE và TIME được sử dụng để tạo ra giá trị ngày tháng và giờ trong Excel.

Ví dụ: =DATE(2023, 4, 28) sẽ tạo ra giá trị ngày 28/04/2023.

11. ROUND: Hàm ROUND được sử dụng để làm tròn giá trị số đến một số chữ số thập phân xác định.

Ví dụ: =ROUND(A1, 2) sẽ làm tròn giá trị trong ô A1 đến 2 chữ số thập phân.

12. SUMPRODUCT: Hàm SUMPRODUCT được sử dụng để tính tổng của tích các giá trị trong các mảng hoặc phạm vi.

Ví dụ: =SUMPRODUCT(A1:A5, B1:B5) sẽ tính tổng của tích các giá trị tương ứng trong các phạm vi A1:A5 và B1:B5.

Các hàm trong Excel 2019 rất mạnh mẽ và linh hoạt, cho phép bạn thực hiện các tính toán phức tạp và xử lý dữ liệu. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các hàm khác và cách sử dụng chúng trong tài liệu trực tuyến hoặc trong trợ giúp của Excel 2019.

  • Add Your Comment