Hướng dẫn cách dùng hàm DAVERAGE trong Excel

Hàm DAVERAGE trong Excel được sử dụng để tính trung bình của các giá trị trong một tập dữ liệu, dựa trên các điều kiện xác định. Đây là cách sử dụng hàm DAVERAGE trong Excel:

1. Xác định vùng dữ liệu: Đầu tiên, xác định vùng dữ liệu mà bạn muốn tính toán trung bình. Đảm bảo rằng vùng này bao gồm tiêu đề cột và các dòng dữ liệu.

2. Xác định tiêu chí: Xác định tiêu chí để lọc dữ liệu trong vùng. Bạn cần có một dòng tiêu đề trong vùng dữ liệu, trong đó các cột đại diện cho các tiêu chí khác nhau. Hãy đảm bảo rằng các tiêu đề cột tương ứng với tiêu chí được xác định chính xác.

3. Sử dụng hàm DAVERAGE: Để sử dụng hàm DAVERAGE, sử dụng cú pháp sau:

=DAVERAGE(database, field, criteria)

Trong đó:
– `database` là vùng dữ liệu mà bạn muốn tính trung bình.
– `field` là cột trong vùng dữ liệu mà bạn muốn tính trung bình.
– `criteria` là phạm vi tiêu đề cột và các điều kiện để lọc dữ liệu.

Ví dụ: Nếu bạn có một bảng dữ liệu với tiêu đề cột “Họ và tên”, “Tuổi”, và “Điểm số”, và bạn muốn tính trung bình điểm số cho những người có tuổi từ 20 đến 30, bạn có thể sử dụng công thức sau:

=DAVERAGE(A1:C10, “Điểm số”, A1:C10)

Trong đó, `A1:C10` là vùng dữ liệu, `”Điểm số”` là cột bạn muốn tính trung bình, và `A1:C10` là phạm vi tiêu đề cột và điều kiện.

4. Nhấn Enter để hoàn thành công thức. Kết quả sẽ hiển thị trung bình của các giá trị thỏa mãn điều kiện xác định.

Lưu ý rằng để sử dụng chính xác hàm DAVERAGE, bạn cần đảm bảo rằng các tiêu đề cột và điều kiện trong vùng dữ liệu được xác định chính xác và phù hợp với yêu cầu của bạn.

 

  • Add Your Comment