Làm quen với Excel 2019

Rất vui được giúp bạn làm quen với Excel 2019! Dưới đây là một số khái niệm và thao tác cơ bản để bạn bắt đầu:

 1. Giao diện Excel 2019:
  • Excel 2019 có giao diện tương tự như các phiên bản trước đó của Excel. Gồm thanh tiêu đề, thanh công cụ và ô làm việc chính.
 2. Các ô và bảng tính:
  • Excel chia ô làm việc chính thành các ô được xác định bằng ký tự, ví dụ: ô A1, B2, C3, v.v.
  • Mỗi ô có thể chứa dữ liệu như số, văn bản hoặc công thức.
  • Tập hợp các ô được tổ chức thành các bảng tính. Mỗi bảng tính được đặt tên mặc định là “Sheet1”, “Sheet2”, v.v. và bạn có thể tạo thêm bảng tính mới.
 3. Nhập dữ liệu:
  • Để nhập dữ liệu vào ô, nhấp vào ô đó và bắt đầu gõ.
  • Để di chuyển giữa các ô, sử dụng các phím mũi tên hoặc Tab.
 4. Công thức:
  • Công thức cho phép tính toán dữ liệu trong Excel.
  • Bắt đầu một công thức bằng dấu “=” (ví dụ: =A1+B1).
  • Có thể sử dụng các phép tính (+, -, *, /) và các hàm tích hợp sẵn của Excel để thực hiện các phép tính phức tạp hơn.
 5. Tính năng định dạng:
  • Excel cung cấp nhiều tính năng định dạng để tùy chỉnh dữ liệu và bảng tính của bạn.
  • Bạn có thể thay đổi kiểu chữ, cỡ chữ, màu sắc, canh lề, v.v.
  • Các tính năng định dạng nằm trong tab “Home” và tab “Format” trên thanh công cụ.
 6. Tính toán dữ liệu:
  • Excel cung cấp nhiều chức năng tính toán, ví dụ: tổng, trung bình, tối đa, tối thiểu, v.v.
  • Sử dụng các hàm tích hợp sẵn của Excel (ví dụ: SUM, AVERAGE, MAX, MIN) để thực hiện các phép tính này.
 • Add Your Comment