Những cách xóa hàng trống trong exel

Dưới đây là 8 cách xóa hàng trống trong Excel:

1. Xóa bằng tay: Nhấn phím Delete hoặc Backspace để xóa các ô trống hoặc hàng trống.

2. Sử dụng tính năng Go To: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + G để mở hộp thoại Go To. Chọn Blanks và nhấn OK để chọn tất cả các ô trống trong bảng tính. Sau đó, nhấn phím Delete hoặc Backspace để xóa các ô trống.

3. Sử dụng tính năng Filter: Chọn các dòng của bảng tính và nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + L để bật bộ lọc. Bật bộ lọc cho cột chứa các ô trống và chọn các dòng hiển thị. Sau đó, nhấn phím Delete hoặc Backspace để xóa các dòng hiển thị.

4. Sử dụng tính năng Conditional Formatting: Bật tính năng Conditional Formatting và chọn New Rule. Chọn Use a formula to determine which cells to format và nhập công thức =LEN(TRIM(A1))=0 vào ô Format values where this formula is true. Thay đổi phần A1 để phù hợp với cột của bạn và áp dụng định dạng để ẩn các ô trống.

5. Sử dụng tính năng Find and Replace: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F để mở hộp thoại Find and Replace. Để tìm các ô trống, nhập vào ký tự khoảng trắng (space) vào ô Find what và giữ nguyên ô Replace with. Sau đó, nhấn nút Replace All để xóa các ô trống.

6. Sử dụng tính năng Sort: Chọn các dòng của bảng tính và nhấn tổ hợp phím Ctrl + A để chọn toàn bộ bảng tính. Nhấn tổ hợp phím Alt + A + S để mở hộp thoại Sort. Chọn cột mà bạn muốn sắp xếp và đặt thứ tự sắp xếp theo ý muốn. Hàng trống sẽ được di chuyển xuống cuối danh sách và bạn có thể dễ dàng xóa chúng.

7. Sử dụng tính năng PivotTable: Chuyển đổi bảng tính thành một PivotTable và kéo cột chứa các ô trống vào phần Filters. Chọn mục Blanks để hiển thị tất cả các hàng trống và xóa chúng.

8. Sử dụng tính năng VBA: Bạn có thể sử dụng mã VBA để xóa các hàng trống. Ví dụ, bạn có thể sử dụng mã sau đây để xóa tất cả các hàng trống trong bảng tính:


Sub DeleteBlankRows()
Dim lastRow As Long
Dim i

  • Add Your Comment