Những hàm mới thường dùng trong Exel

Dưới đây là một số hàm mới thường được sử dụng trong Excel 2016-2019:

HÀM CONCAT: Kết hợp nhiều chuỗi văn bản thành một chuỗi duy nhất. Ví dụ: =CONCAT(A2:A10)

HÀM MAXIFS: Trả về giá trị lớn nhất trong một dải phù hợp với các điều kiện được chỉ định. Ví dụ: =MAXIFS(C2:C10,B2:B10,”East”)

HÀM MINIFS: Trả về giá trị nhỏ nhất trong một dải phù hợp với các điều kiện được chỉ định. Ví dụ: =MINIFS(C2:C10,B2:B10,”West”)

HÀM IFS: Kiểm tra nhiều điều kiện và trả về kết quả tương ứng với điều kiện đúng đầu tiên. Ví dụ: =IFS(A2>10,”Lớn hơn 10″,A2>5,”Lớn hơn 5″,A2>0,”Lớn hơn 0″)

HÀM SWITCH: Kiểm tra một giá trị và trả về kết quả tương ứng với giá trị đó. Ví dụ: =SWITCH(A2,”Mùa xuân”,1,”Mùa hè”,2,”Mùa thu”,3,”Mùa đông”,4)

HÀM TEXTJOIN: Kết hợp nhiều chuỗi văn bản thành một chuỗi duy nhất, với tùy chọn phân cách. Ví dụ: =TEXTJOIN(“,”,TRUE,A2:A10)

HÀM XLOOKUP: Tìm kiếm một giá trị trong một mảng và trả về giá trị tương ứng trong một mảng khác. Ví dụ: =XLOOKUP(A2,A2:A10,B2:B10)

HÀM FILTER: Lọc các giá trị trong một dải dữ liệu dựa trên các điều kiện được chỉ định và trả về một mảng của các giá trị phù hợp. Ví dụ: =FILTER(A2:A10,B2:B10=”East”)

HÀM SORTBY: Sắp xếp một dải dữ liệu dựa trên giá trị của một hoặc nhiều cột khác. Ví dụ: =SORTBY(A2:B10,B2:B10,1)

HÀM UNIQUE: Trả về các giá trị duy nhất trong một dải dữ liệu. Ví dụ: =UNIQUE(A2:A10)

 

READ  Cách sử dụng trình duyệt Alpha Tor Browser trên Android
  • Add Your Comment