Sử dụng Hàm AND trong Excel

Hàm AND trong Excel được sử dụng để kiểm tra nhiều điều kiện và trả về kết quả TRUE nếu tất cả các điều kiện đúng và kết quả FALSE nếu ít nhất một điều kiện sai.

Cú pháp của hàm AND như sau:
“`
AND(điều_kiện1, điều_kiện2, …)
“`

Trong đó, điều_kiện1, điều_kiện2,… là các biểu thức hoặc giá trị mà bạn muốn kiểm tra.

Dưới đây là một ví dụ cụ thể về cách sử dụng hàm AND trong Excel:

Giả sử bạn có một danh sách các học sinh và bạn muốn kiểm tra xem một học sinh có đủ điều kiện để nhận học bổng hay không. Các điều kiện là học sinh phải có điểm trung bình từ 8 trở lên và số buổi nghỉ không quá 5.

Dữ liệu ví dụ:

Công thức sử dụng hàm AND trong ô D2 để kiểm tra xem học sinh A có đủ điều kiện nhận học bổng hay không là:
“`
=AND(B2>=8, C2<=5)
“`
Kết quả sẽ trả về TRUE nếu cả hai điều kiện (Điểm trung bình >= 8 và Số buổi nghỉ <= 5) đúng.

Bạn có thể kéo công thức xuống các ô D3, D4,… để kiểm tra các học sinh khác.

Kết quả:

Lưu ý rằng hàm AND chỉ trả về kết quả TRUE hoặc FALSE, không thể trả về các giá trị khác.

 

  • Add Your Comment