Sử dụng hàm CONCATENATE trên Excel

Hàm CONCATENATE trong Excel được sử dụng để kết hợp nhiều chuỗi thành một chuỗi duy nhất. Bạn có thể sử dụng hàm này để nối các giá trị trong các ô cùng một dòng hoặc cột hoặc nối các chuỗi với các ký tự khác nhau.

Cú pháp của hàm CONCATENATE như sau:

“`excel
CONCATENATE(text1, [text2], …)
“`

Trong đó:
– `text1`, `text2`,…: Các đối số là các chuỗi hoặc các ô chứa chuỗi mà bạn muốn nối lại.

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng hàm CONCATENATE trong Excel:

“`
A1: Hello
B1: World

C1: =CONCATENATE(A1, ” “, B1)
“`

Kết quả sẽ là “Hello World”, vì hàm CONCATENATE đã nối chuỗi “Hello” từ ô A1, một khoảng trắng và chuỗi “World” từ ô B1.

Một cách khác để sử dụng hàm CONCATENATE là sử dụng toán tử nối chuỗi (&) trong công thức Excel. Ví dụ tương đương với ví dụ trên sẽ là:

“`
C1: =A1 & ” ” & B1
“`

Kết quả cũng sẽ là “Hello World”.

Lưu ý rằng bạn cũng có thể sử dụng hàm CONCAT (có sẵn từ phiên bản Excel 2016 trở lên) như là một thay thế cho hàm CONCATENATE, với cú pháp tương tự.

  • Add Your Comment