Sử dụng hàm Convert trên Excel

Hàm CONVERT trong Excel được sử dụng để chuyển đổi giữa các đơn vị đo lường khác nhau. Dưới đây là cú pháp và cách sử dụng hàm CONVERT trong Excel:

Cú pháp:
CONVERT(number, “unit_from”, “unit_to”)

Trong đó:
– number: Giá trị bạn muốn chuyển đổi.
– unit_from: Đơn vị gốc, đại diện cho đơn vị ban đầu của giá trị.
– unit_to: Đơn vị đích, đại diện cho đơn vị muốn chuyển đổi đến.

Ví dụ:

1. Chuyển đổi độ Celsius sang Fahrenheit:
=CONVERT(A1, “°C”, “°F”)

2. Chuyển đổi kilômét sang dặm:
=CONVERT(A1, “km”, “mi”)

3. Chuyển đổi kilogram sang pound:
=CONVERT(A1, “kg”, “lb”)

4. Chuyển đổi giờ sang phút:
=CONVERT(A1, “h”, “min”)

Lưu ý rằng bạn cần nhập giá trị cần chuyển đổi vào ô A1 hoặc thay đổi tham chiếu ô tương ứng trong công thức.

Hàm CONVERT hỗ trợ một loạt các đơn vị đo lường, bao gồm đơn vị độ dài, khối lượng, áp suất, nhiệt độ, thời gian và nhiều hơn nữa. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các đơn vị và cách sử dụng hàm CONVERT trong trợ giúp Excel hoặc tài liệu hướng dẫn trực tuyến.

  • Add Your Comment