Sử dụng hàm DATEDIF trong Excel

Hàm DATEDIF trong Excel được sử dụng để tính toán khoảng cách giữa hai ngày và trả về kết quả dưới dạng số nguyên hoặc chuỗi ngày/tháng/năm. Đây là một hàm hữu ích khi bạn muốn tính số ngày, tháng hoặc năm giữa hai ngày.

Cú pháp của hàm DATEDIF như sau:

“`excel
DATEDIF(start_date, end_date, unit)
“`

Trong đó:
– `start_date`: Ngày bắt đầu.
– `end_date`: Ngày kết thúc.
– `unit`: Đơn vị tính toán khoảng cách, có thể là “Y” (năm), “M” (tháng) hoặc “D” (ngày).

Hàm DATEDIF sẽ trả về kết quả theo đơn vị tính toán được chỉ định. Để trả về kết quả là một chuỗi ngày/tháng/năm, bạn có thể sử dụng hàm TEXT để định dạng kết quả.

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng hàm DATEDIF trong Excel:

“`
A1: 01/01/2020
A2: 31/12/2022

B1: =DATEDIF(A1, A2, “Y”)
B2: =DATEDIF(A1, A2, “M”)
B3: =DATEDIF(A1, A2, “D”)
B4: =TEXT(B3, “dd/mm/yyyy”)
“`

Kết quả sẽ là:
– Ô B1: 2 (vì có 2 năm giữa 01/01/2020 và 31/12/2022).
– Ô B2: 35 (vì có 35 tháng giữa 01/01/2020 và 31/12/2022).
– Ô B3: 1096 (vì có 1096 ngày giữa 01/01/2020 và 31/12/2022).
– Ô B4: 31/12/2022 (vì kết quả của ô B3 đã được định dạng lại thành chuỗi ngày/tháng/năm bằng hàm TEXT).

Lưu ý rằng hàm DATEDIF có một số quy tắc đặc biệt khi tính toán khoảng cách giữa hai ngày, như không tính thêm một năm nếu chỉ số ngày là ngày cuối cùng của tháng. Do đó, cần lưu ý khi sử dụng hàm này và xem xét kỹ các kết quả trả về.

 

  • Add Your Comment