Sử dụng hàm FIND trong Excel

Hàm FIND trong Excel được sử dụng để tìm vị trí của một chuỗi con trong một chuỗi cha. Nó trả về vị trí của chuỗi con đầu tiên được tìm thấy trong chuỗi cha.

Cú pháp của hàm FIND như sau:

“`excel
FIND(find_text, within_text, [start_num])
“`

Trong đó:
– `find_text`: Chuỗi con bạn muốn tìm.
– `within_text`: Chuỗi cha mà bạn muốn tìm trong.
– `start_num` (tùy chọn): Vị trí bắt đầu tìm kiếm trong chuỗi cha. Nếu không được chỉ định, mặc định là 1.

Hàm FIND trả về vị trí đầu tiên của chuỗi con trong chuỗi cha. Nếu chuỗi con không được tìm thấy, hàm sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE!.

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng hàm FIND trong Excel:

“`
A1: OpenAI is an artificial intelligence company.
A2: =FIND(“AI”, A1)
“`

Kết quả sẽ là `9`, vì chuỗi “AI” xuất hiện lần đầu tiên tại vị trí thứ 9 trong chuỗi “OpenAI is an artificial intelligence company.”

Hãy lưu ý rằng hàm FIND phân biệt chữ hoa và chữ thường. Điều này có nghĩa là “AI” và “ai” sẽ được coi là hai chuỗi khác nhau trong hàm này. Nếu bạn muốn tìm kiếm không phân biệt chữ hoa thường, bạn có thể sử dụng hàm SEARCH thay thế.

  • Add Your Comment