Sử dụng hàm HLOOKUP trên Excel

Hàm HLOOKUP trong Excel được sử dụng để tìm kiếm và truy xuất giá trị từ hàng đầu tiên của một phạm vi dữ liệu và trả về giá trị ở hàng được chỉ định. Hàm này thường được sử dụng khi bạn muốn tìm kiếm giá trị dọc theo hàng đầu tiên của một bảng.

Cú pháp của hàm HLOOKUP như sau:
“`
HLOOKUP(lookup_value, table_array, row_index_num, [range_lookup])
“`

Trong đó:
– lookup_value là giá trị mà bạn muốn tìm kiếm trong hàng đầu tiên của bảng.
– table_array là phạm vi dữ liệu mà bạn muốn tìm kiếm giá trị. Hàng đầu tiên của phạm vi này sẽ được sử dụng để so sánh với lookup_value.
– row_index_num là số thứ tự của hàng trong phạm vi dữ liệu mà bạn muốn trả về giá trị tương ứng. Số thứ tự đầu tiên là 1.
– range_lookup là một tham số tùy chọn để xác định cách tìm kiếm. Nếu bạn muốn tìm kiếm chính xác giá trị, bạn có thể đặt range_lookup thành FALSE hoặc 0. Nếu bạn muốn tìm kiếm gần đúng, bạn có thể đặt range_lookup thành TRUE hoặc 1.

Dưới đây là một ví dụ cụ thể về cách sử dụng hàm HLOOKUP trong Excel:

Giả sử bạn có một bảng điểm của một lớp học và bạn muốn tìm điểm của một học sinh cụ thể dựa trên tên học sinh.

Công thức sử dụng hàm HLOOKUP trong ô E2 để tìm điểm của học sinh HS2:
“`
=HLOOKUP(“HS2”, A1:D4, 2, FALSE)
“`

Kết quả sẽ trả về giá trị 7.9, là điểm của học sinh HS2 trong môn A.

Trong công thức trên, “HS2” là giá trị mà bạn muốn tìm kiếm, A1:D4 là phạm vi dữ liệu cần tìm

  • Add Your Comment