sử dụng hàm NORMDIST trong Excel

Trong Excel, hàm NORMDIST được sử dụng để tính toán giá trị xác suất của phân phối chuẩn. Hàm này có các đối số sau:

NORMDIST(x, mean, standard_dev, cumulative)

Trong đó:
– x: Giá trị x mà bạn muốn tính toán xác suất.
– mean: Giá trị trung bình (mean) của phân phối chuẩn.
– standard_dev: Độ lệch chuẩn (standard deviation) của phân phối chuẩn.
– cumulative: Một giá trị logical (TRUE hoặc FALSE) xác định xem bạn muốn tính toán xác suất tích lũy (cumulative probability) hay xác suất không tích lũy. Nếu cumulative là TRUE, hàm sẽ trả về xác suất tích lũy từ đầu đến x; nếu cumulative là FALSE, hàm sẽ trả về xác suất không tích lũy của x.

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng hàm NORMDIST trong Excel:

Giả sử bạn muốn tính xác suất của một giá trị x = 70 trong một phân phối chuẩn có mean = 65 và standard deviation = 10. Bạn muốn tính xác suất tích lũy.

Công thức sử dụng hàm NORMDIST sẽ là:
=NORMDIST(70, 65, 10, TRUE)

Kết quả trả về sẽ là giá trị xác suất tích lũy từ đầu đến x = 70 trong phân phối chuẩn được chỉ định.

  • Add Your Comment