Sử dụng hàm SEQUENCE trong Microsoft Excel 365

Hàm SEQUENCE() trong Microsoft Excel 365 là một hàm mới được giới thiệu để tạo ra một chuỗi giá trị tăng dần hoặc giảm dần. Hàm này hữu ích khi bạn muốn tạo ra một chuỗi số, ngày, tháng, hoặc thậm chí tạo ra một chuỗi ký tự có quy luật.

Cú pháp của hàm SEQUENCE() như sau:

SEQUENCE(rows, [columns], [start], [step])

Trong đó:
– rows: Số lượng hàng trong chuỗi kết quả.
– columns: Số lượng cột trong chuỗi kết quả. Đây là một đối số tùy chọn. Nếu không được chỉ định, mặc định là 1 cột.
– start: Giá trị ban đầu của chuỗi. Đây là một đối số tùy chọn. Nếu không được chỉ định, mặc định là 1.
– step: Giá trị tăng dần hoặc giảm dần giữa các phần tử của chuỗi. Đây là một đối số tùy chọn. Nếu không được chỉ định, mặc định là 1.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng hàm SEQUENCE() trong Excel 365:

1. Tạo ra một chuỗi số từ 1 đến 10:
=SEQUENCE(10)

2. Tạo ra một chuỗi số từ 5 đến 15:
=SEQUENCE(11, , 5)

3. Tạo ra một chuỗi số từ 10 đến 1 (giảm dần):
=SEQUENCE(10, , 10, -1)

4. Tạo ra một chuỗi ngày liên tiếp từ ngày 1/1/2023 đến ngày 7/1/2023:
=SEQUENCE(7, , DATE(2023, 1, 1), 1)

5. Tạo ra một chuỗi ký tự ABCD:
=SEQUENCE(1, 4, “A”, 1)

Lưu ý: Hàm SEQUENCE() chỉ có sẵn trong phiên bản Excel 365 và phiên bản mới nhất. Nếu bạn sử dụng phiên bản Excel cũ hơn, bạn không thể sử dụng hàm này.

READ  Cách tạo ghi chú trong Action Center trên Windows 10
  • Add Your Comment