Sử dụng hàm SORT để sắp xếp dữ liệu trong Excel

Hàm SORT trong Excel (được giới thiệu trong phiên bản Excel 365 và Excel 2021) được sử dụng để sắp xếp dữ liệu trong một phạm vi hoặc một bảng dữ liệu dựa trên các tiêu chí xác định. Hàm này trả về một mảng kết quả đã được sắp xếp.

Cú pháp của hàm SORT như sau:

SORT(array, [sort_index], [sort_order], [by_col])

Trong đó:
– array: Phạm vi hoặc bảng dữ liệu bạn muốn sắp xếp.
– sort_index: Số chỉ mục của cột hoặc hàng trong phạm vi bạn muốn sắp xếp theo. Đây là một đối số tùy chọn. Nếu bạn muốn sắp xếp theo cả hàng và cột, bạn có thể bỏ qua đối số này.
– sort_order: Đối số xác định thứ tự sắp xếp. Nó có thể là 1 (sắp xếp tăng dần) hoặc -1 (sắp xếp giảm dần). Đây là một đối số tùy chọn. Nếu bạn bỏ qua đối số này, mặc định là sắp xếp tăng dần.
– by_col: Đối số xác định xem bạn muốn sắp xếp theo cột (TRUE) hay theo hàng (FALSE). Đây là một đối số tùy chọn. Nếu bạn bỏ qua đối số này, mặc định là sắp xếp theo hàng.

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng hàm SORT trong Excel:

Giả sử bạn có một bảng dữ liệu với các cột “Tên”, “Tuổi” và “Điểm số” từ A1 đến C6. Bạn muốn sắp xếp dữ liệu theo cột “Điểm số” giảm dần.

Công thức sử dụng hàm SORT sẽ là:
=SORT(A1:C6, 3, -1)

READ  Cách hợp nhất các ô trong Excel

Trong ví dụ này, hàm SORT sẽ sắp xếp bảng dữ liệu từ A1 đến C6 theo cột “Điểm số” (sort_index = 3) giảm dần (sort_order = -1).

Lưu ý: Hàm SORT là một hàm động mạnh mẽ, nhưng nó chỉ có sẵn trong phiên bản Excel mới nhất. Nếu bạn sử dụng phiên bản Excel cũ hơn, bạn có thể sử dụng các phương pháp khác để sắp xếp dữ liệu, chẳng hạn như chức năng Sort & Filter.

  • Add Your Comment