Sử dụng Hàm SUMPRODUCT trong Excel để Tính tổng tích các giá trị tương ứng

 

Hàm SUMPRODUCT trong Excel được sử dụng để tính tổng tích của các giá trị tương ứng trong các mảng khác nhau. Điều này có nghĩa là hàm sẽ nhân từng phần tử trong các mảng và tính tổng của các kết quả.

Cú pháp của hàm SUMPRODUCT như sau:

“`
SUMPRODUCT(array1, [array2], [array3], …)
“`

Trong đó:
– `array1`, `array2`, `array3`,…: là các mảng hoặc phạm vi mà bạn muốn tính toán tích và tổng của chúng. Các mảng này phải có số phần tử bằng nhau.

Ví dụ: Giả sử bạn có hai mảng A và B, và bạn muốn tính tổng tích của các giá trị tương ứng trong hai mảng này. Bạn có thể sử dụng hàm SUMPRODUCT như sau:

“`
=SUMPRODUCT(A1:A5, B1:B5)
“`

Hàm này sẽ nhân từng phần tử trong mảng A với từng phần tử trong mảng B và tính tổng của các kết quả. Ví dụ, nếu mảng A chứa các giá trị {1, 2, 3, 4, 5} và mảng B chứa các giá trị {10, 20, 30, 40, 50}, thì hàm sẽ tính tổng của các kết quả 1×10, 2×20, 3×30, 4×40 và 5×50, tức là 550.

Lưu ý: Hàm SUMPRODUCT có thể được sử dụng để thực hiện các tính toán phức tạp, bao gồm cả việc tính toán trung bình có trọng số và tính toán tỷ lệ phần trăm.

  • Add Your Comment