Sử dụng hàm SWITCH trong Excel

 

Hàm SWITCH là một hàm logic trong Excel cho phép bạn kiểm tra giá trị của một biểu thức và trả về kết quả tương ứng với giá trị đó. Hàm SWITCH thường được sử dụng để thay thế cho hàm IF khi có nhiều trường hợp phải xử lý.

Cú pháp của hàm SWITCH như sau:

“`
SWITCH(expression, value1, result1, [value2, result2], … [default])
“`

Trong đó:
– expression là biểu thức cần được kiểm tra
– value1, value2, … là các giá trị cần so sánh với biểu thức expression
– result1, result2, … là các giá trị trả về tương ứng với giá trị value1, value2, …
– default (tùy chọn) là giá trị trả về khi không có giá trị nào khớp với expression.

Ví dụ, nếu bạn muốn tạo một công thức để đánh giá điểm số của sinh viên và trả về học lực tương ứng, bạn có thể sử dụng hàm SWITCH như sau:

“`
=SWITCH(A2>=90,”Xuất sắc”,A2>=80,”Giỏi”,A2>=70,”Khá”,A2>=60,”Trung bình”,A2>=50,”Yếu”,”Kém”)
“`

Trong ví dụ này, A2 là ô chứa điểm số của sinh viên. Hàm SWITCH sẽ kiểm tra giá trị của A2 và trả về học lực tương ứng. Nếu điểm số lớn hơn hoặc bằng 90, kết quả trả về sẽ là “Xuất sắc”, nếu điểm số từ 80 đến 89, kết quả trả về sẽ là “Giỏi”, và cứ như vậy. Nếu điểm số không thuộc vào bất kỳ khoảng nào, kết quả trả về sẽ là “Kém”.

  • Add Your Comment