Sử dụng hàm TEXTJOIN trong Excel

Hàm TEXTJOIN được giới thiệu trong phiên bản Excel 2016 và được sử dụng để kết hợp các giá trị từ nhiều ô thành một chuỗi văn bản, với một ký tự ngăn cách tùy chọn. Dưới đây là cách sử dụng hàm TEXTJOIN trong Excel 2016:

Cú pháp hàm TEXTJOIN:

=TEXTJOIN(delimiter, ignore_empty, text1, [text2], …)

Trong đó:
– `delimiter`: Là ký tự ngăn cách giữa các giá trị kết hợp trong chuỗi kết quả. Thường là dấu phẩy, dấu chấm phẩy hoặc ký tự tùy chỉnh.
– `ignore_empty`: Đặt giá trị TRUE hoặc FALSE để chỉ định liệu các giá trị rỗng nên được bỏ qua trong quá trình kết hợp hay không.
– `text1`, `text2`, …: Là các đối số văn bản mà bạn muốn kết hợp thành chuỗi.

Ví dụ: Giả sử bạn có một danh sách tên học sinh trong cột A từ A1 đến A5, và bạn muốn kết hợp các tên này thành một chuỗi được ngăn cách bằng dấu phẩy. Bạn có thể sử dụng công thức sau:

=TEXTJOIN(“,”, TRUE, A1:A5)

Kết quả sẽ là chuỗi kết hợp của tất cả các tên, ngăn cách bằng dấu phẩy.

Lưu ý rằng hàm TEXTJOIN trong Excel 2016 không được hỗ trợ trong các phiên bản trước của Excel. Nếu bạn sử dụng một phiên bản Excel cũ hơn, bạn có thể thử sử dụng các công thức khác như CONCATENATE hoặc CONCATENATEX để thực hiện tác vụ tương tự.

  • Add Your Comment