Sử dụng Hàm TODAY trong Excel

Hàm TODAY trong Excel được sử dụng để trả về ngày hiện tại, dựa trên hệ thống ngày của hệ thống máy tính. Hàm này không có đối số và không yêu cầu bất kỳ tham số đầu vào nào.

Cú pháp của hàm TODAY như sau:

“`excel
TODAY()
“`

Hàm TODAY sẽ trả về giá trị ngày hiện tại dưới dạng một số nguyên đại diện cho ngày (ví dụ: 44322). Để định dạng kết quả thành ngày/tháng/năm, bạn có thể sử dụng hàm TEXT hoặc định dạng ô.

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng hàm TODAY trong Excel:

“`
A1: =TODAY()
“`

Nếu bạn đang sử dụng Excel vào ngày 4 tháng 5 năm 2023, ô A1 sẽ hiển thị giá trị “04/05/2023” (ngày/tháng/năm).

Hàm TODAY là một hàm động, nghĩa là nó sẽ cập nhật tự động khi có sự thay đổi về ngày trên hệ thống máy tính. Mỗi khi bạn mở lại tệp Excel hoặc tính toán lại công thức, giá trị của TODAY sẽ được cập nhật để phản ánh ngày hiện tại.

  • Add Your Comment